Jedynie prawda jest ciekawa


V4 o wyzwaniach stojących przed UE

02.03.2017

Utrzymanie jedności UE, rozwój jednolitego rynku, stabilna strefa euro, utrzymanie strefy Schengen, kontrola granic zewnętrznych, wzmocnienie demokratycznej kontroli oraz zapewnienie, by UE pozostała globalnym graczem - to główne wyzwania stojące przed UE - napisali w oświadczeniu premierzy V4.

Podczas czwartkowego spotkania w Warszawie premierzy Polski Beata Szydło, Czech Bohuslav Sobotka, Słowacji Robert Fico i Węgier Viktor Orban przyjęli wspólne oświadczenie „Silna Europa - Unia Działania i Zaufania”. Mam ono być wkładem państw Grupy Wyszehradzkiej do deklaracji rzymskiej, która zostanie przyjęta na jubileuszowym szczycie UE w Rzymie 25 marca. Odbędzie się on w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, co dało początek budowania wspólnoty europejskiej.

"UE pozostaje najlepszym narzędziem, aby sprostać stojącym przed nami wyzwaniom. Wartości na jakich UE została oparta tj. - godność człowieka, wolność, demokracja, równość, państwo prawa czy poszanowanie praw człowieka - zachowują swoją ważność. UE powinna pozostać otwarta wobec tych krajów, które podzielają te wartości, w tym przede wszystkim wobec krajów Bałkanów Zachodnich i naszych wschodnich sąsiadów"— czytamy w oświadczeniu premierów.

Podkreślono w nim, że jedność UE ma zasadnicze znaczenie i powinna być zawsze punktem wyjścia.

"Osiągnięcie konsensusu jest niezbędne, jeśli chcemy zwiększyć zaufanie dla naszych działań. Niezależnie od tempa procesu integracji, wszyscy musimy dążyć w jednym kierunku, mając wspólny cel, wizję i zaufanie w silną i dostatnią Unię"— czytamy w oświadczeniu.

Podkreślono w nim, że każda forma wzmocnionej współpracy w ramach UE powinna być otwarta dla każdego państwa członkowskiego tak, aby „bezwzględnie uniknąć wszelkiego rodzaju dezintegracji jednolitego rynku, strefy Schengen, jak i samej Unii Europejskiej”.

Zaznaczono w nim, że „jednolity rynek jest projektem o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich europejskich gospodarek, dobrobytu ich obywateli, jak również społecznej, terytorialnej i gospodarczej spójności UE”."Jest jeszcze duży potencjał do dalszego pogłębienia Jednolitego Rynku, w szczególności poprzez ukończenie budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego i Unii Energetycznej, jak również w sektorze usług, gdzie powinniśmy realizować ambitną agendę"— czytamy w oświadczeniu.

Zaznaczono w nim, że dobrobyt socjalny obywateli europejskich pozostaje najważniejszym celem, jednak „standardy socjalne nie mogą być jednolite a postęp społeczny powinien podążać za wzrostem gospodarczym”.

"Musimy wzmocnić reformy strukturalne, konkurencyjność, produktywność oraz jednolity rynek w celu przyspieszenia właściwej konwergencji gospodarek"— czytamy.

Premierzy V4 wskazali, że budżet UE powinien nadal służyć przewidywalnym i stabilnym inwestycjom długoterminowym. „Badania i rozwój, infrastruktura oraz edukacja pozostają również kluczowymi obszarami. Również rola polityki spójności jest w tym zakresie niezastąpiona” - zgodzili się.

Jak oceniono, „stabilna i odporna strefa euro jest niezbędnym warunkiem dla zdrowego środowiska gospodarczego całej Unii”.

"Wszelkie nowe inicjatywy powinny być zaprojektowane w sposób przejrzysty i być otwarte dla wszystkich państw członkowskich"— zaznaczyli w oświadczeniu szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej.

Premierzy podkreślili też, że „obywatele czują się bezpiecznie tylko wtedy, gdy są przekonani, że żyją w miejscu, gdzie zapewniona jest pełna kontrola granic zewnętrznych, i których właściwe instytucje dysponują wystarczającymi instrumentami, by chronić ludzi przed niebezpieczeństwem”.

"Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy dokonaliśmy znacznych postępów w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE. Teraz nadszedł czas, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie strefie Schengen. Należy zapewnić, by swobodny przepływ osób w całej UE pozostał jednym z naszych największych osiągnięć, docenionych przez obywateli. Musimy zatem kontynuować działania w zakresie zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej, które zostały przyjęte na Malcie"— czytamy.

Jak podkreślono w oświadczeniu, poprzez wsparcie integralności terytorialnej sąsiadów UE inwestuje również we własne bezpieczeństwo.

"Należy zapewnić komplementarność między UE a NATO, zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas warszawskiego szczytu NATO. Powinniśmy dążyć do pogłębienia naszej współpracy w dziedzinie obrony i wypracowania strategicznej autonomii europejskiej. Europejskie zdolności obronne muszą być rozwijane przy jednoczesnym zachowaniu roli NATO w zapewnianiu kolektywnej obrony w Europie"— napisali szefowie rządów V4.

Opowiedzieli się też za wzmocnieniem stosunków transatlantyckich i kontynuacją ścisłej współpracy UE z Wielką Brytanią.

"Naszą ambicją jest zapewnienie, by Unia pozostała globalnym graczem” - napisali premierzy Polski Beata Szydło, Czech Bohuslav Sobotka, Słowacji Robert Fico i Węgier Viktor Orban. Jak zaznaczyli, „w świetle dynamicznych zmian w obszarze globalnego zarządzania, UE musi być gotowa do podjęcia aktywnego przywództwa w kwestiach globalnych o znaczeniu europejskim."

Według szefów rządów państw V4 „stosunki między państwami członkowskimi a instytucjami powinny zapewnić pełne poszanowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności”. Jak uznali, należy wzmocnić demokratyczną kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi UE na szczeblu krajowym.

Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier zgodzili się też, że należy „przyznać bardziej istotną i definitywną rolę parlamentom narodowym, które konsekwentnie wpływają na zwiększanie legitymacji procesu decyzyjnego UE”.

Według nich „aby odzyskać zaufanie Europejczyków, zarówno państwa członkowskie, jak i instytucje UE powinny zasadniczo zmienić swoje podejście do komunikacji - wobec obywateli, a także między sobą”.

"Powinniśmy być szczerzy i bezpośredni w naszej komunikacji. Naszą wspólną odpowiedzialnością, instytucji i państw członkowskich, jest zapewnienie, że posługujemy się solidną i uczciwą narracją wobec połączonej Europy"— czytamy.

"Kraje Grupy Wyszehradzkiej wierzą, że Deklaracja Rzymska powinna stać się drogowskazem do jeszcze większych sukcesów Unii. Unii opartej na zasadach wzajemnego szacunku i rzeczywistości, integracji, wspólnej odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość i jedności w różnorodności. Unii, która potrafi sprostać podstawowym, wspólnym wartościom określonym w Traktatach. Aby tak się stało, musimy podjąć odważne decyzje. Musimy opierać się na mapie drogowej z Bratysławy, a jej jasny harmonogram realizacji przełożyć na praktyczną wizję Unii Działania i Zaufania"— napisali przemierzy Grupy Wyszehradzkiej.

Premierzy V4 mówili też o jakości żywności dystrybuowanej na terenie Europy Środkowo-Wschodniej; wezwali KE do działań w tej sprawie.

"Muszę powiedzieć z satysfakcją, że przyjęliśmy dzisiaj wspólne stanowisko, deklarację o przyszłości Europy, którą będziemy prezentowali wspólnie, jako Grupa Wyszehradzka, na szczycie w Rzymie"— powiedziała premier Szydło w czwartek na wspólnej konferencji prasowej z szefami rządów państw V4 w Warszawie.

Jak dodała, w tej deklaracji premierzy krajów Grupy przedstawiają konkretne propozycje.

"To jest nasz plan dla Europy, plan na Europę Grupy Wyszehradzkiej"— podkreśliła szefowa rządu.

"W tym planie podkreślamy konieczność reformy Unii Europejskiej, w związku z negatywnymi zmianami w UE, a także w otoczeniu zewnętrznym. Podkreślamy, jak kluczowe dla jedności Unii jest zachowanie jej jedności. Każdy model przyszłej współpracy musi gwarantować integralność, spójność wspólnego rynku, strefy Schengen i samej Unii"— powiedziała Szydło.

"Nie zgadzamy się na podziały w Unii i nigdy na takie podziały się nie zgodzimy"— oświadczyła premier. Jej zdaniem podziały w Unii, to najprostsza droga do osłabienia UE.

"Zgodziliśmy się, że mamy wiele wspólnych planów w zakresie wspólnego rynku, w szczególności usług i rynku cyfrowego. Jednocześnie zgodziliśmy się, że należy pilnie przeciwstawiać się protekcjonizmowi na rynku pracy, a w szczególności na rynku pracy i w transporcie"— powiedziała Szydło.

Jak zaznaczyła, dla Grupy Wyszehradzkiej jest ważne, aby reforma Unii zakładała równość interesów wszystkich krajów członkowskich.

"Zmiany w strefie euro nie mogą prowadzić do trwałych pęknięć w Unii Europejskiej"— przekonywała polska premier.

Dodała, że V4 widzi potrzebę rozwinięcia działalności UE w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego.

"Wszelkie nowe formy bezpieczeństwa muszą zakładać spójność z celami i działaniami NATO"— zastrzegła.

"Zgodziliśmy się, że należ wzmocnić demokratyczną i narodową kontrolę nad procesami legislacyjnymi i politycznymi w UE, oznacza to wyraźne wzmocnienie państw narodowych w procesie decyzyjnym Unii"— mówiła premier.

"Nie mniej, nie więcej Europy, ale lepsza Europa - to jest postulat Grupy Wyszehradzkiej"— powiedziała Szydło. Jak dodała, to oznacza, że instytucje UE i Unia powinny „zajmować się realnymi sprawami Europejczyków, powinna im gwarantować bezpieczeństwo, godne życie, sprawiedliwość i jednakowe traktowanie państw członkowskich”.

"Uzgodniliśmy wspólnie, że oczekujemy od przewodniczącego Donalda Tuska, iż wcześniej zostaną uzgodnione właśnie propozycje związane z reformami Unii Europejskiej, że w Rzymie spotkamy się już tylko po to, ażeby wspólnie ogłosić nowy plan dla Europy"— zaznaczyła Szydło.

Premier Czech Bohuslav Sobotka był pytany, czy podczas spotkania premierów rozmawiano o kandydaturze Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej.

"Krótko dyskutowaliśmy o tej sprawie. Nie mamy wspólnego stanowiska jeśli chodzi o kraje Grupy Wyszehradzkiej"— podkreślił szef czeskiego rządu.

Sobotka mówił też, że wspólne stanowisko szefów rządów państw V4 powinno stać się jedną z podstaw do przyjęcia wspólnego oświadczenia podczas jubileuszowego szczytu UE w Rzymie pod koniec marca.

Premier Słowacji Robert Fico skrytykował stan przygotowań szczytu jubileuszowego UE w Rzymie, do którego ma dojść 25 marca z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich.

"Wyrażam wielką obawę, i mówię o tym w sposób otwarty, że stan przygotowania szczytu rzymskiego, który jest bardzo ważny dla przyszłości Unii Europejskiej, jest żałosny"— powiedział Fico.

Jak tłumaczył, na szczycie w Rzymie może dojść do sytuacji, w której nie powstanie „wizja Europy na przyszłość, ale zbiór indywidualnych, narodowych interesów”.

Wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej ws. przyszłości Europy jest w stu procentach popierane przez Węgry - zapewnił z kolei premier Węgier Viktor Orban.

Beata Szydło zapewniła, że Polska popiera wszelkie działania zmierzające do eliminowania nieuczciwych praktyk rynkowych i ochrony interesów konsumentów.

Premier podkreśliła, że jakość polskiej żywności utrzymana jest na wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki wielu kontroli przeprowadzonych przez Biuro Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej.

"Polska żywność jest coraz bardziej ceniona i chętniej kupowana przez konsumentów z innych państw członkowskich UE oraz zdobywa rynki w państwach trzecich"— zaznaczyła.

"Dostrzegamy poważny problem, który pojawia się, z jakością żywności sprzedawanej na terenie UE i nierównością traktowania poszczególnych rynków. W związku z tym podjęliśmy decyzję o tym, aby powołać zespół roboczy, który będzie się tym zajmował. Podjęliśmy decyzję, że w poniedziałek na spotkaniu ministrów rolnictwa nasi przedstawiciele ten temat będą podejmowali"— powiedziała Szydło.

Jak relacjonowała, „występujemy z apelem do Komisji Europejskiej, aby przestrzegała rezolucji Parlamentu Europejskiego, które były podjęte w tej sprawie”.

"Apelujemy, żeby ten temat był niezwykle wnikliwie i uważnie traktowany przez Unię Europejską i Komisję Europejską, umówiliśmy się na ścisłą współpracę w tym zakresie"— podkreśliła szefowa polskiego rządu.

Premier Sobotka mówił o „podwójnej jakości” produktów spożywczych w krajach Europy Zachodniej i w naszym regionie.

"My staramy się już długo informować o tym. Nie mamy jednak konkretnej reakcji ze strony Komisji Europejskiej. Komisja nie docenia tego problemu, a to jest błąd. Uważam, że dzisiejsze spotkanie będzie budzikiem dla KE i poświęci ona więcej uwagi temu problemowi"— powiedział czeski premier.

Jak dodał, dla Czech jest nie do przyjęcia, aby na europejskim wspólnym rynku żywność była sprzedawana w podwójnej jakości.

"Nie możemy zgodzić się na to, że są obywatele pierwszej i drugiej kategorii, że dla części obywateli europejskich oferowany jest towar pierwszej klasy, a dla innych obywateli towar tej samej marki, w taki samym opakowaniu, od tego samego producenta ma gorszą jakość"— oświadczył Sobotka.

"Apelujemy do KE, żeby zajęła się tym tematem. Komisja Europejska powinna zrealizować rezolucję Parlamentu Europejskiego w tej kwestii i zamówić analizę, jeżeli chodzi o podwójną jakość żywności oraz zaproponować konkretną zmianę przepisów, która chroniłaby konsumentów"— powiedział czeski premier.

Także szef rządu Węgier mówił o kwestii „podwójnej jakości produktów żywnościowych”.

"Nasze stanowisko jest jednoznaczne: na rynkach Unii Europejskiej jest podwójna miara. Już wcześniej zgłosiliśmy ten problem Komisji Europejskiej, nie zajęła się tym problemem"— stwierdził.

Orban przekonywał, że mieszkańcy Europy Środkowej są „drugorzędnymi” obywatelami UE, jeśli chodzi o jakość żywności.

"Dla naszych obywateli należy podać pełną informację o tym, jakiej jakości produkty żywnościowe mogą kupić w naszych sklepach. Muszą być utworzone do tego przez Komisję Europejską gwarancje prawne"— podkreślił premier Węgier.

"Będziemy się przyczyniać do tworzenia takiej nowej regulacji, która zapobiegnie temu, żeby nadal istniała taka podwójna miara"— zapewnił.

Premier Fico zaznaczył, że problem podwójnej jakości żywności „to niebezpieczny problem polityczny."Obywatele UE nie mają takiego samego dostępu do artykułów spożywczych wysokiej jakości"— powiedział. Wezwał KE do „reakcji na oszustwa”.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.


wkt/PAP

[fot. PAP/Radek Pietruszka]

Warto poczytać

 1. facebook-14082018 14.08.2018

  Ciężkie czas dla prawicy na Facebooku? Nowa szefowa polskiej sekcji portalu nie kryje się z poglądami

  Agnieszka Kosik została nowym szefem polskiego Facebooka. Niektórzy internauci ostrzegają przed „czarnymi miesiącami dla prawicy w polskim internecie”. Wszystko przez informacje odkryte na jej koncie facebookowym

 2. piotr-n-14082018 14.08.2018

  Szansa na sprawiedliwe orzeczenie? Wyrok w sprawie Piotra N. unieważniony

  Kara grzywny w wysokości 6 tys. zł, nawiązka 10 tys. nawiązki na rzecz poszkodowanej oraz koszty procesu – taki wyrok otrzymał Piotr N. za potrącenie 77-letniej kobiety

 3. wybory14082018 14.08.2018

  Znamy już termin wyborów samorządowych 2018. Do kiedy będzie trwała kampania?

  Podpisałem rozporządzenie o terminie wyborów samorządowych. 21 października Polacy zdecydują, kto będzie rządził w samorządach; niech rozpoczynająca się kampania wyborcza będzie uczciwą konkurencją na dobre propozycje dla Polaków - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

 4. komorowski14082018 14.08.2018

  Komorowski będzie startował w wyborach do PE? Były prezydent odpowiada

  Nie będę startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego - zapowiedział we wtorek b. prezydent Bronisław Komorowski. "Jeżeli pojawiłby się taki temat, to nie widzę żadnego powodu, żeby o nim nie informować, ale takiego tematu nie ma" - podkreślił.

 5. TuskFlickr 14.08.2018

  Były współpracownik Tuska o jego niechęci do PO „Jezu! Znowu muszę do tych matołów gdzieś tam jechać!”

  Na łamach tygodnika „Wprost” ukazał się wywiad z byłym politykiem PO Janem Rokitą. Opowiada w nim głównie o stosunku Donalda Tuska do Platformy oraz o jego ewentualnym powrocie do polskiej polityki

 6. 1270dudaaia 13.08.2018

  Takich zdjęć pary prezydenckiej jeszcze nie widzieliście! Niezwykły album na 3-lecie prezydentury

  Z okazji 3. rocznicy wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta powstał pamiątkowy album z fotografiami prezydenta oraz pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy, przypominający najważniejsze momenty tego okresu - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

 7. 1270pragazw 13.08.2018

  „Śmierć jest naszym wybawieniem” - w dawnej katowni NKWD i UB powstanie placówka dydaktyczna IPN

  W dawnej katowni NKWD i UB na Pradze w Warszawie powstanie placówka dydaktyczna Instytutu Pamięci Narodowej. W poniedziałek IPN zamieścił ogłoszenie dot. przebudowy piwnic budynku przy ul. Strzeleckiej 8, gdzie mordowano żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Wiadomości ze świata

więcej
CS158fotoMINI

Czas Stefczyka 158/2018

PDF (16,14 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook