Jedynie prawda jest ciekawa

UdSC: Dla cudzoziemców Polska to kraj tranzytowy

20.06.2015

Polska jest w dalszym ciągu traktowana przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy, a rzeczywistym celem większości osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce jest zalegalizowanie pobytu w innych krajach - wskazuje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

W sobotę - 20 czerwca - przypada Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez ONZ w 2000 roku. W Polsce, zgodnie z Konwencją Genewską, cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

"Polska jest w dalszym ciągu traktowana przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy, a rzeczywistym celem większości osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce jest zalegalizowanie pobytu w innych krajach, które gwarantują dostęp do jak najwyższych świadczeń socjalnych" - podkreślono w najnowszej informacji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wykonywania ustawy o ochronie cudzoziemców na terytorium RP.

Organem właściwym w sprawach udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który prowadzi postępowania o nadanie statusu uchodźcy przy pomocy Departamentu Postępowań Uchodźczych UdSC. W zeszłym roku o nadanie tej formy ochrony międzynarodowej ubiegało się ponad 6,6 tys. osób. To ponad dwukrotnie mniej niż rok wcześniej, gdy o ochronę ubiegało się prawie 15 tys. osób.

W 2014 r. największą grupę osób starających się o status uchodźcy stanowili obywatele Rosji (2772 osoby, głównie narodowości czeczeńskiej) oraz Ukrainy (2253 osoby). Ponadto o status uchodźcy występowali najczęściej obywatele Gruzji, Armenii, Tadżykistanu, Syrii oraz Kirgistanu.

Status uchodźcy nadano 262 cudzoziemcom. Największą grupę spośród nich stanowili obywatele Syrii (115 osób), a także Afganistanu, Kazachstanu, Rosji, Białorusi, Somalii oraz Egiptu. Status uchodźcy otrzymało także 22 bezpaństwowców.

Dla porównania, rok wcześniej tą formą ochrony objęto 200 osób. Największą grupę stanowili obywatele Syrii (69 osób), bezpaństwowcy (25), obywatele Rosji (23), Afganistanu (20), Białorusi (19), Egiptu (15) oraz Kirgistanu (11).

"Liczba osób, którym nadano status uchodźcy w roku ubiegłym, była zatem większa o 31 proc. w porównaniu do roku 2013" - podkreślono w informacji UdSC.

W przypadku odmowy nadania statusu uchodźcy UdSC z urzędu rozstrzyga o potrzebie udzielenia cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej. W 2014 r. została ona udzielona 170 osobom. 300 kolejnym cudzoziemcom Polska udzieliła zgody na pobyt tolerowany.

"Powyższe dane wskazują, iż w 2014 r. w Polsce objęto ochroną międzynarodową oraz krajową łącznie 732 cudzoziemców. Stanowi to ponad 10 proc. osób, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy – ponad dwukrotnie więcej jak rok wcześniej" - wskazano w informacji.

Konwencja Genewska nie reguluje kwestii związanych z utrzymaniem przez państwo przyjmujące osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP przewiduje możliwość udzielania takim osobom m.in. pomocy socjalnej oraz opieki medycznej. W 2014 r. UdSC wydał na ten cel 45 mln zł. To o 13 proc. więcej niż w roku wcześniej (40 mln zł).

Na koniec zeszłego roku w Polsce istniało 13 ośrodków dla cudzoziemców (4 ośrodki własne UdSC oraz 9 wynajmowanych). Z pomocy tych placówek skorzystało ponad 3,8 tys. osób.

Jak szacują organizacje pomocowe, w wyniku wojen, konfliktów i prześladowań na całym świecie do opuszczenia swoich domów zostało zmuszonych 60 mln osób. To prawie dwa razy więcej niż 10 lat temu. Głównym powodem tak szybkiego wzrostu liczby uchodźców na przestrzeni ostatnich lat jest trwająca wojna w Syrii.

Ogromny wpływ na wzrost uchodźców ma również konflikt na wschodniej Ukrainie - podkreśla Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które jest jedną z organizacji wspierających zarówno syryjskich, jak i ukraińskich uchodźców.

Ryb, PAP

Fot. [UNHCR/R. Arnold]

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook