Jedynie prawda jest ciekawa

Raport NIK po raz kolejny pogrąża PO

02.05.2016

Tym razem NIK miażdży program „Inwestycje Polskie” - sztandarowy projekt Platformy, który miał zapewnić Polsce rozwój gospodarczy.

"Sposób przygotowania i realizacji Programu „Inwestycje Polskie” nie zagwarantował osiągnięcia zakładanych efektów w postaci wsparcia procesów inwestycyjnych ze środków publicznych"— alarmuje NIK.

Jak ustalili kontrolerzy, w latach 2013-2015 wsparcie to wyniosło około 30 mld zł zamiast deklarowanych 40 mld zł. Nie przewidziano bowiem, że przygotowanie finansowania będzie procesem długotrwałym, ani tego, że przedsiębiorstwa krajowe nie przedstawią dostatecznej liczby projektów spełniających wymagania.

NIK podkreśla również, że zawiódł nadzór nad realizacją programu - rozproszony między dwoma ministerstwami, a sposób finansowania udziału Banku Gospodarstwa Krajowego (głównego realizatora programu) – powiększył dług publiczny o 3 mld zł.NIK przypomina, że głównym celem Programu „Inwestycje Polskie” było zapewnienie finansowania wybranych długoterminowych i rentownych inwestycji infrastrukturalnych w sposób uzasadniony ekonomicznie, niepowiększający długu publicznego oraz mobilizujący długoterminowy kapitał prywatny.

Głównym podmiotem realizującym program, jak czytamy w sprawozdaniu NIK, był Bank Gospodarstwa Krajowego. W niewielkim stopniu do osiągnięcia efektów przyczyniła się specjalnie powołana do tego Spółka - Polskie Inwestycje Rozwojowe, zapewniająca finansowanie kapitałowe inwestycji.Program „Inwestycje Polskie” zakładał zapewnienie kwoty 40 mld zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji infrastrukturalnych do 2015 r. i około 90 mld zł do 2018 r.

Plan zakładał wykorzystanie aktywów Skarbu Państwa do wspierania wzrostu gospodarczego kraju. Rada Ministrów wyraziła bezterminową zgodę na wniesienie akcji czterech spółek z udziałem Skarbu Państwa do Spółki Inwestycyjnej pod nazwą Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. i do Banku Gospodarstwa Krajowego (do 10 mld zł do każdego z podmiotów), aby zapewnić środki na realizację programu."Program „Inwestycje Polskie” został przygotowany nierzetelnie. Nie określono szczegółowych planów ani mierników działania poszczególnych podmiotów, co utrudniało rzetelną ocenę efektów i skuteczności Programu. Brakowało także spójnego systemu monitoringu i nadzoru. Nie wyznaczono jednostki koordynującej całość, a nadzór rozproszony był pomiędzy dwa ministerstwa: Skarbu Państwa i Finansów" — relacjonuje NIK.

Jak ustalono, minister finansów nie nadzorował zgodności finansowania projektów z założeniami programu, chociaż na ten cel przekazał obligacje Skarbu Państwa zwiększające dług publiczny, a resort został wskazany jako podmiot nadzorujący BGK. Żadna komórka organizacyjna MF nie została jednak wyznaczona do tego zadania ani go systematycznie nie realizowała.Nie lepiej było z Ministerstwem Skarbu Państwa, którego nadzór nad programem był niepełny."Koncentrował się na analizie sytuacji finansowej Spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe i rozwoju jej działalności. Dokumenty dotyczące prowadzonego nadzoru nie zawierały natomiast całościowej oceny sposobu wykorzystania środków finansowych w ramach Programu, przyczyn ich częściowego niewykorzystania, ani zagrożeń dla osiągnięcia wyznaczonych celów" — czytamy w informacji NIK.

Izba zaznacza, że Program „Inwestycje Polskie” nie został przyjęty przez Radę Ministrów, a tym samym nie posiadał statusu programu rządowego."To, że kolejne zmiany koncepcji finansowania, nie były uwzględniane w treści Programu, ograniczyło jego przejrzystość i rozliczalność" — głosi raport.NIK zwraca także uwagę, że finansowania udziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Programie dokonano w sposób zwiększający dług publiczny - o 3 mld zł. Tymczasem jakiekolwiek zwiększenie długu publicznego związane z realizacją programu było niezgodne z jego założeniami.

kk/wPolityce.pl

CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook