Jedynie prawda jest ciekawa

Raport mniejszości: najbardziej znani Romowie

22.07.2015

Ze wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących w naszym kraju Polacy najczęściej wymieniają, jako znane im, Romów (40 proc. wskazań), Ukraińców (34 proc.) i Niemców (31 proc.) - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

Co piąty ankietowany zapytany o mniejszości narodowe lub etniczne wymieniał Żydów (21 proc.), a co ósmy Białorusinów (12 proc.) i Rosjan (12 proc.). Mniej niż co dziesiąty wyszczególniał Litwinów, Ślązaków, Tatarów (po 8 proc.), Kaszubów oraz Łemków (po 6 proc.).

Według badań CBOS, niewielki odsetek badanych do mniejszości narodowych zamieszkujących w Polsce zalicza Rumunów (4 proc.), Turków (3 proc.) oraz Wietnamczyków (3 proc.). Sporadycznie respondenci podawali w tym kontekście mniejszości wyznaniowe, wymieniając najczęściej muzułmanów (3 proc.), a rzadziej inne wyznania (w sumie po 1 proc.). Pozostałe mniejszości wymieniane były przez mniej niż 3 proc. ankietowanych. Co czwarty badany (25 proc.) nie potrafił wymienić żadnej mniejszości narodowej lub etnicznej.

CBOS porównując wyniki sondażu z wynikami ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego zauważa, że nie ma wyraźnej zależności między rzeczywistą liczebnością mniejszości narodowych w Polsce a ich znajomością. Bardzo silnie zakorzeniona w świadomości badanych jest obecność Romów w Polsce, choć - jak wskazują dane spisu powszechnego - są oni mniej liczni (ok. 17 tys. osób) niż mniejszość niemiecka, białoruska czy ukraińska. Z kolei, jak wynika ze spisu, najliczniejsza jest mniejszość niemiecka (ok. 144 tys. osób), choć w sondażu znalazła się na trzecim miejscu pod względem częstości wskazań.

Blisko jedna trzecia respondentów (32 proc.) zadeklarowała, że zna osoby należące do mniejszości narodowych lub etnicznych, w tym 1 proc. badanych sam się do nich zalicza, co jest zgodne z wynikami ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a 68 proc. ankietowanych, że nie zna takich osób.

W ocenie CBOS, znajomość osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych bądź własną do nich przynależność częściej niż inni deklarują badani lepiej wykształceni, mieszkający w miastach powyżej 20 tys. ludności, a biorąc pod uwagę zróżnicowanie regionalne - mieszkańcy makroregionu północnego.

Zdecydowana większość badanych (79 proc.) uważa, że członkowie mniejszości narodowych lub etnicznych powinni mieć możliwość nauki swojego języka w polskich szkołach na dodatkowych lekcjach. Blisko dwie trzecie (63 proc.) jest zdania, że powinni oni mieć możliwość uczenia się w swoim języku. Ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) sądzi, że powinni otrzymać pomoc finansową od państwa na podtrzymywanie własnej kultury i tradycji i prawie tyle samo (41 proc.) uważa, że powinni mieć możliwość porozumiewania się w swoim języku w urzędach lokalnych w miejscowościach, w których mieszkają.

Co trzeci badany (32 proc.) jest zdania, że powinni oni mieć możliwość umieszczania tablic z nazwami miejscowości we własnym języku obok tablic z nazwami polskimi, tam gdzie mieszkają. Co piąty (19 proc.) uważa, że przedstawiciele mniejszości narodowych powinni być zwolnieni z wymogu przekroczenia 5-proc. progu wyborczego w wyborach do Sejmu.

Najczęściej wskazywanym wyznacznikiem tożsamości narodowej była autoidentyfikacja, poczucie, że jest się Polakom (59 proc.). Kolejne istotne kryterium to - według respondentów - posiadanie polskiego obywatelstwa (40 proc.). Dla więcej niż co czwartego badanego (29 proc.) kluczowym wyznacznikiem jest polskie pochodzenie - warunek, aby przynajmniej jedno z rodziców było Polakiem, a niewiele mniej respondentów (24 proc.) jest zdania, że rozstrzygające w tej kwestii jest stałe zamieszkiwanie w Polsce.

Blisko połowa badanych (49 proc.) opowiada się za jak najszybszą asymilacją mniejszości narodowych z polską kulturą i uznać jeżyk polski jako własny. Przeciwnego zdania było 45 proc. respondentów, a 6 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 11-17 czerwca tego roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!

PAP/JKUB

[fot. Stefczyk.info]
CS148fotMINI

Czas Stefczyka 148/2017

PDF (10,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook