Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Pakiet 100 ułatwień dla przedsiębiorców

06.07.2016

Kilkaset tysięcy firm skorzysta na projekcie wprowadzającym ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, który trafił w środę do konsultacji społecznych - przewiduje resort rozwoju. To element pakietu 100 ułatwień, zapowiadanych przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców przewiduje m.in. zmiany w prawie pracy, prawie finansowym, budowlanym i technicznym, ochrony środowiska, a także gospodarczym i handlowym. 

Mają one - jak mówił podczas środowego spotkania z dziennikarzami wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj - pomóc w codziennym wykonywaniu działalności gospodarczej. 

Najwięcej firm będą dotyczyć zmiany związane z prawem pracy. Pakiet przewiduje, że obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania regulaminu wynagradzania oraz regulaminu pracy będą miały firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników; dziś jest to 20 pracowników. (Wyjątkiem ma być sytuacja, gdy powołania ZFŚS i ustalenia regulaminów zażądają w firmie liczącej 20-49 pracowników związki zawodowe - wówczas trzeba będzie to zrobić.) 

"Jak patrzymy dzisiaj na praktykę, to przedsiębiorcy, żeby nie wchodzić w obowiązek tworzenia Funduszu albo dzielą i tak nieduże firmy na jeszcze mniejsze, albo proponują pracownikom umowy cywilne. Wydaje się to dosyć karkołomne i mało korzystne dla gospodarki. Chodzi nam o to, żeby firmy miały jak najmniej barier dla wzrostu" - wyjaśniał tę propozycję Haładyj. 

Proponowane zmiany w obszarze prawa pracy umożliwią pracodawcom, którzy są podmiotami sektora finansowego, wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z wnioskiem o udzielenie informacji nt. kandydata do pracy (na podstawie pisemnej zgody kandydata). Oprócz tego przewiduje się uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy w przypadku zawarcia przez pracownika kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą. 

Kolejne zmiany dotyczą prawa finansowego. W pakiecie znalazła się propozycja podniesienia limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro - co według wiceministra Haładyja przyniesie korzyści ok. 25 tys. firmom. A także propozycja podniesienia limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150 tys. euro do 250 tys. euro. - co będzie dotyczyć ok. 90 tys. firm. 

Według resortu gospodarki zmiany te zmniejszą obciążenia administracyjno-finansowych ciążące na małych i średnich przedsiębiorcach i spowodują wzrost przychodów netto u tych przedsiębiorców, którzy do tej pory limitowali je, by uniknąć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i obowiązku rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. 

Kolejna zmiana przewiduje zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych poprzez rozszerzenie obowiązku ujawniania konfliktu interesów spółki publicznej z interesami członka zarządu tej spółki, ustawowe uregulowanie terminu wypłaty dywidendy w spółce publicznej, wydłużenie terminu na dokonanie ogłoszenia przed terminem walnego zgromadzenia spółki publicznej z 26 do 30 dni, a także zmniejszenie progu uprawniającego do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 10 proc. do 5 proc. kapitału zakładowego. 

"To może poprawić pozycję Polski w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej, ponieważ jest to brane pod uwagę" - uzasadniał tę zmianę Mariusz Haładyj. Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców ma dotyczyć także Prawa budowlanego. Chodzi m.in. o zwolnienie niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, skrócenie z 30 do 21 dni terminu rozpatrywania zgłoszeń, uznanie za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc., określenie katalogu istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, doprecyzowanie podziału kompetencji pomiędzy organy administracji architektoniczno-budowlanej a organy nadzoru budowlanego. 

"Dziś obowiązkiem zgłaszania objęta jest np. budowa parterowych budynków gospodarczych do 35 m2. Proponujemy wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, żeby taki obowiązek znieść, natomiast w wypadku wiat o tej samej powierzchni, żeby było tylko zgłoszenie" - opisywał wiceminister rozwoju. 

"Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego to kwestia, na którą często skarżyli się nam przedsiębiorcy. Mówili, że często przesunięcie o pół milimetra powodowało, iż całą kondygnację trzeba było przebudowywać" - dodał. 

Zmiany mają dotyczyć także ustawy o dozorze technicznym. Obejmują one zniesienie obowiązku badań technicznych poprzedzających wydanie decyzji zezwalających na eksploatację, w przypadkach zmiany eksploatującego urządzenia, pod warunkiem, że od ostatniego badania okresowego urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian w zasadach jego eksploatacji, które są określone w warunkach technicznych dozoru technicznego, wprowadzenie możliwości sporządzania protokołów z czynności dozoru technicznego oraz decyzji w formie elektronicznej, wprowadzenie możliwości umarzania w całości lub w części, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Urzędowi Dozoru Technicznego i mających charakter cywilnoprawny. 

Jednym z komponentów pakietu są także zmiany dot. kontroli. 

"Chodzi o to, żeby w ramach działalności kontrolnej organy nie skupiały się na łatwych kontrolach, szczególnie w małych firmach, które nie generują wielkich ryzyk dla gospodarki ani obrotu gospodarczego, a powodują 'irytację' przedsiębiorców" - powiedział Haładyj. Jak mówił, rzecz nie w tym, by "przymykać oczy na nieprawidłowości, ale koncentrować działalność kontrolną na tych obszarach, gdzie występują największe ryzyka dla budżetu państwa i uczciwej konkurencji". 

Zaproponowane zmiany przewidują, że organy kontroli będą zobowiązane do zamieszczania na swoich stronach internetowych informacji o procedurach kontroli, wprowadzają możliwość złożenia skargi do sądu w przypadku nieodstąpienia organu kontroli od czynności kontrolnych mimo uprzedniego sprzeciwu przedsiębiorcy, umożliwiają przeprowadzanie wspólnych kontroli, jeżeli kontrola dotyczy tego samego przedmiotu, przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne, a przedsiębiorca wyraził na nią zgodę lub jest ona przeprowadzona na jego wniosek. A także wprowadzają zakaz ponownej kontroli (jeśli dotyczy tego samego zakresu co uprzednio zakończona kontrola) i regulują tryb pobierania próbek i dokonywania oględzin w ramach kontroli. 

Ponadto, proponuje się wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany przez organ administracji publicznej, państwową jednostkę organizacyjną lub organ kontroli zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy, przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do: ugruntowanej praktyki organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli; wydanego wcześniej wobec niego rozstrzygnięcia organu administracji publicznej, państwowej jednostki organizacyjnej lub organu kontroli. 

MR chce także uregulować zagadnienia prokury mieszanej. 

"To bardzo punktowa, ale życiowa kwestia, którą wskazali nam przedsiębiorcy, bo orzecznictwo sądu spowodowało, że prokury łącznej dziś przedsiębiorcy stosować nie mogą i chcemy powrócić do tej możliwości, bo była ona często wykorzystywana" - mówił dziennikarzom Mariusz Haładyj. 

W planach MR jest także zniesienie ostatnich regulacji ustawowych nakładających obowiązek posługiwania się pieczęciami przez przedsiębiorców: obowiązku opatrywania dokumentu akcji pieczęcią spółki oraz obowiązku opatrywania pieczęcią legitymacji pracowników ochrony. Według zapowiedzi, resort w najbliższej przyszłości zaproponuje dokonanie analogicznych zmian także w aktach wykonawczych. 

Jeśli chodzi o Prawo ochrony środowiska, zmiany przewidują zwolnienie z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnej dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu do 1 t odpadów opakowaniowych oraz zwolnienie z obowiązku składania sprawozdań w sytuacji braku opłaty z tytułu korzystania ze środowiska. 

Konsultacje projektu potrwają 30 dni. Według zapowiedzi Mariusza Haładyja projekt jeszcze w tym roku mógłby znaleźć się w parlamencie. 

ak/PAP 

[fot. Pixabay]

Warto poczytać

 1. mother-and-daughter-2078075960720 26.05.2017

  GUS dzieli się danymi nt. polskich matek

  Polskie mamy w większości mają wyższe wykształcenie, na pierwsze dziecko decydują się przeciętnie w wieku 27 lat. Matki z rodzin wielodzietnych są na ogół aktywne zawodowo - wynika z danych GUS i Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus". W piątek obchodzimy Dzień Matki.

 2. protest-4646161280 25.05.2017

  CBOS: Młodzież bez zaangażowana w politykę

  Ponad połowa najmłodszych badanych (od 18 do 24 roku życia) deklaruje się jako niezaangażowani (52 proc.) w politykę.

 3. economy-2245121stef 24.05.2017

  W maju wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich

  Obliczane przez GUS wskaźniki ufności konsumenckiej osiągnęły rekordowy poziom.

 4. MK5121600IMG3055t586780b1m800xc3aa13db 23.05.2017

  Rekordowe oceny polskiej gospodarki

  Tak dobrych wyników oceny polskiej gospodarki jeszcze w historii nie było. Według najnowszego badania CBOS aż 42 procent Polaków dobrze ocenia sytuację gospodarczą w Polsce.Ocena ta wzrosła od początku roku aż o 11 proc.

 5. imigranci-fdshfbsdjhfbj 22.05.2017

  Miliony uchodźców w 2016 r.

  "Osoby te w końcu będą musiały szukać schronienia gdzie indziej, jeśli nie zostanie im ono zapewnione w ich własnym kraju"

 6. student-849822960720 20.05.2017

  Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni

  - Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni - wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

 7. gielda-rfdersd 19.05.2017

  Spada liczba giełdowych dłużników

  Zadłużenie spółek notowanych na głównym rynku GPW wyniosło 27,3 mln zł.

 8. pieniadze-edswe 18.05.2017

  Długi alimentacyjne Polaków rosną

  Na koniec kwietnia wyniosły prawie 10,5 mld zł, a kwota ta przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie.

CS143fotMINI

Czas Stefczyka 143/2017

PDF (5,50 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook