Jedynie prawda jest ciekawa

Rząd przyjmuje specustawy

08.03.2016

Gabinet Beaty Szydło skieruje do Sejmu projekty dwóch „specustaw” dotyczących szczytu NATO w Warszawie i Światowych Dni Młodzieży. Oba mają być jak najszybciej uchwalone.

Zamówienia związane z organizacją szczytu NATO w Warszawie - na dostawy, usługi i roboty budowlane - mają być wyłączone spod przepisów Prawa zamówień publicznych przy zachowaniu podstawowych standardów - przewiduje projekt specustawy, przyjęty we przez rząd.

Szczyt NATO odbędzie się 8 i 9 lipca. - Oznacza to, że do Polski przyjadą szefowie państw i˙rządów 28 krajów członkowskich organizacji, członkowie delegacji państwowych oraz˙akredytowani dziennikarze - zwraca uwagę CIR w komunikacie po posiedzeniu rządu.

- Aby zapewnić sprawne przygotowanie tego przedsięwzięcia i bezpieczeństwo jego uczestnikom, opracowano specjalną ustawę, która wyłącza udzielanie zamówień publicznych związanych z˙organizacją Szczytu NATO w Warszawie spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień publicznych. Chodzi o zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane - napisano w komunikacie.

CIR przypomina, że zasada jawności w Prawie zamówień publicznych pozwala na zapoznanie się z informacjami i dokumentacją przetargową uczestnikom postępowania i˙innym osobom. - Ze względu na rangę i charakter spotkania, jakim jest Szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z jego organizacją mogłoby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i państw biorących w nim udział. Dlatego do przygotowania tego przedsięwzięcia nie będą stosowane przepisy o zamówieniach publicznych - argumentuje rząd.

Przygotowany przez MON projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z˙Organizacją Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w˙Warszawie w˙2016 r. zakłada, że zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, "jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa".

Jak zapisano w projekcie, udzielając zamówień związanych z organizacją szczytu, zamawiający będzie musiał przestrzegać czterech zasad. Po pierwsze, ma zamieszczać ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Po drugie, jak napisano, zamawiający, "prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie wykonawców, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia". Po trzecie, nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i związanych z zamówieniem, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.

Po czwarte, zamawiający "zamieszcza niezwłocznie" na swojej stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Ma przy tym podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę, albo informację o nieudzieleniu zamówienia. Jak założono, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w˙Dzienniku Ustaw. Ma obowiązywać do 15 lipca 2016 r.

W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano ok. 160 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez MON, choć część środków przesunięto do budżetów innych podmiotów - MSWiA (44,7 mln), MSZ (7,8 mln) i wojewody mazowieckiego (6,4 mln).

Warszawski szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. na Stadionie Narodowym; przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Wybór Polski na miejsce kolejnego szczytu ogłoszono na szczycie w Walii we wrześniu 2014 r.

 Rząd przyjął też projekt ustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża w Polsce. Przepisy te mają ułatwić organizację tego wydarzenia, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe.

- Nowa ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Jej podstawowym zadaniem będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i przekazanie go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja 2016 r.

Jak podało CIR, plan ma zawierać m.in.: program ŚDM, odrębnie sporządzony plan graficzny dla każdego obiektu czy terenu, w których odbędą się konkretne wydarzenia, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, sposób oznaczania, identyfikowania uczestników ŚDM. Szefowie służb mają także otrzymać dane osoby wyznaczonej do kontaktów z policją, strażą pożarną i ABW.

Projekt specustawy daje policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r. Uprawnienia te dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne rozwiązania zastosowano przed turniejem piłkarskim Euro 2012.

Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych - z prawa tego może korzystać od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zapewnić ma wojewoda małopolski. Projekt stanowi, że przygotuje on stosowny plan, który będzie realizowany od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Plan ma obejmować m.in. wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym, opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych oraz wykaz jednostek zabezpieczenia medycznego.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Według projektu ustawy, pomoc medyczna będzie udzielana przez zespoły wyjazdowe (z lekarzem i bez lekarza), lotnicze zespoły ratunkowe, patrole piesze lub ruchome oraz w stałych punktach pomocy medycznej i namiotach szpitalnych.

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt przewiduje m.in. możliwość realizacji przewozów międzywojewódzkich przez koleje samorządowe oraz ułatwienia w zmienianiu rozkładów jazdy pociągów - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian nie częściej niż dwa razy w miesiącu, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Zgodnie z projektem, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma ustalić wykaz dróg rekomendowanych uczestnikom ŚDM, które pozwolą im na sprawne przemieszczanie się. Będzie też monitorował utrudnienia na drogach krajowych, w tym wynikające z natężonego ruchu pojazdów w związku z tym wydarzeniem. Wykaz dróg będzie podawany do publicznej wiadomości, natomiast informacje dotyczące utrudnień na drogach GDDKiA będzie umieszczała na swojej stronie internetowej.

Jeden rozdział projektu poświęcono szczególnym zasadom realizacji inwestycji związanych z organizacją ŚDM. Przewidziano m.in. rozwiązania, które ułatwią operatorom telekomunikacyjnym zorganizowanie tymczasowych instalacji, by uczestnicy wydarzenia mogli mieć dostęp do internetu i możliwość szybkiego połączenia z numerem alarmowym 112.

Zgodnie z projektem ustawy, minister obrony narodowej będzie mógł udzielić wsparcia przy organizacji ŚDM w zakresie infrastruktury, logistyki, transportu, łączności, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarnego.

Projekt ustawy zakłada również, że za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen, od uczestników ŚDM nie będzie pobierana opłata konsularna. Określono także podstawowe wymagania higieniczne i sanitarne, jakie powinny spełniać tymczasowe pola namiotowe oraz tymczasowe obiekty noclegowe, w tym placówki oświatowe, remizy lub obiekty sportowe.

Przyjęty przez rząd projekt ma jak najszybciej zostać przekazany do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, w dniach 26-31 lipca; weźmie w nich udział papież Franciszek. Zapowiadana jest również jego wizyta w Częstochowie i Oświęcimiu.

Zapraszamy na profil Stefczyk.info na Facebooku!


PAP/JKUB

[fot. PAP/Rafał Guz]

Warto poczytać

 1. 1270macierewiczblaszczakow 16.01.2018

  Łapiński: wypowiedzi Macierewicza mogą być uznane jako próba wywierania nacisku na premiera

  Wypowiedzi b. szefa MON Antoniego Macierewicza mogą być uznane za próbę wywierania nacisku na premiera jako instancji odwoławczej

 2. 1270aborcjonistkiaspolicjaas 16.01.2018

  Dramat na Pomorzu: Ciężarówka wjechała na przejście dla pieszych. Zginęła 8-latka

  18-letnia dziewczynka została śmiertelnie potrącona przez ciężarówkę, która - przy zielonym świetle dla pieszych, wjechała na przejście

 3. 1270aborcjonistkias 16.01.2018

  Karczewski: jestem za wyeliminowaniem aborcji we wszystkich sytuacjach uszkodzenia płodu

  - W moim przekonaniu trzeba wyeliminować przypadki aborcji we wszystkich sytuacjach uszkodzenia płodu; nigdy do końca nie wiemy, w jakim stopniu jest on uszkodzony

 4. 1270wesolyjunak 16.01.2018

  Kukiz'15: spór z UE zaczyna być wygaszany; wystarczyła zmiana w rządzie

  Wystarczyła zmiana w rządzie i rozpoczęcie dialogu z partnerami w Europie, by spór z UE zaczynał być wygaszany

 5. 1270lekarzzuj 16.01.2018

  Lekarz segreguje pacjentów: „Nie obsługuję ludzi z PiS”

  Zdziczenie przeciwników władzy nie zna granic. Ludzie, którzy szafują takimi hasłami, jak wolność, demokracja czy równość, coraz częściej udowadniają jednak, że słowa te, tak naprawdę niewiele dla nich znaczą.

 6. 1270neumanna23 16.01.2018

  Obłuda PO nie zna granic. Neumann: lepiej żeby w ogóle nie głosowali

  Neumann: gdyby trójka wykluczonych posłów w ogóle nie zagłosowała to nie byłoby problemu Gdyby trójka wykluczonych z PO posłów w ogóle nie zagłosowała w sprawie ustawy dotyczącej aborcji, to nie byłoby problemu - powiedział we wtorek szef klubu PO Sławomir Neumann.

 7. 1270sejmas 16.01.2018

  Będą wcześniejsze wybory parlamentarne?

  Nie planujemy wcześniejszych wyborów parlamentarnych - poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Jak dodał, Zjednoczona Prawica ma w tej kadencji program do zrealizowania. Chcemy wykonać wszystko, na co się z Polakami umawialiśmy - dodał.

 8. pielgrzymka15012018 15.01.2018

  Ujawniamy prowokację na Jasnej Górze. "Obywatele RP weszli w tłum kibiców i rozwinęli transparenty”

CS151fotMINI

Czas Stefczyka 151/2018

PDF (5,47 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook