Jedynie prawda jest ciekawa


Rząd przyjął zmiany dot. niepełnosprawnych i seniorów

24.12.2013

Rząd utrzymał dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego i przyjął pakiet dla seniorów: "Polscy seniorzy (...) są nam potrzebni nie tylko na co dzień, ale szczególnie wtedy, kiedy zasiadamy przy wigilijnym stole".

Przez pierwsze trzy miesiące 2014 r. osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego będą dostawać nadal dodatkowe 200 zł - zdecydował rząd. Pomoc będzie przyznawana osobom, które w styczniu, lutym lub marcu będą miały prawo do tego świadczenia.

Decyzja jest kontynuacją rządowego programu, na mocy którego obecnie uprawnione osoby otrzymują dodatkowe 200 zł - poinformowało po wigilijnym posiedzeniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny - przypomina CIR.

Pomoc będzie przyznawana niezależnie od dochodu i nie trzeba składać wniosku o jej przyznanie. Dodatkowe pieniądze będą wypłacane razem ze świadczeniem pielęgnacyjnym - w terminie przyjętym wdanej gminie. Środki na dodatkowe wypłaty będą pochodziły z budżetu państwa z części na realizację świadczeń rodzinnych.

Obecnie osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych otrzymują dodatkowe pieniądze w ramach programu kończącego się 31 grudnia. Resort pracy chciał, by w przyszłym roku zachować obecną wysokość świadczeń, ale już na mocy ustawy. W MPiPS przygotowywana jest nowelizacja ustawy, która podwyższy świadczenia pielęgnacyjne. Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska w ciągu pięciu lat osoby opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnością będą otrzymywać świadczenie w wysokości płacy minimalnej.

Warunkiem otrzymywania świadczenia jest zrezygnowanie z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opiekowania się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniami ostałej i długotrwałej opiece lub korzystaniu z pomocy innej osoby w związku z niemożnością samodzielnej egzystencji, leczeniu, rehabilitacji i edukacji - wynika z decyzji rządu.

Świadczenie przysługuje, gdy niepełnosprawność powstała do ukończenia 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole, szkole wyższej, nie później jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Program dodatkowych wypłat obejmie szacunkowo ok. 100 tys. osób miesięcznie - podało Centrum. Część opiekunów osób niepełnosprawnych straciła prawo do świadczeń w lipcu, w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych z grudnia 2012 r. Zgodnie z nią od lipca świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tylko niepracującym rodzicom i najbliższym krewnym dziecinie pełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała przed osiągnięciem dorosłości.

Wcześniej świadczenie mogli pobierać także krewni osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała po 25. roku życia, a więc np. dzieci lub wnuki niepełnosprawnych rodziców. Teraz dla tej grupy osób przeznaczony jest specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, przy czym przysługujeon tylko wtedy, gdy łączny dochód dwóch rodzin - osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki - nie przekroczy, w przeliczeniu na osobę, ustawowego limitu.

Niespełna dwa tygodnie temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że odebranie prawa do świadczeń części opiekunów było niezgodne z konstytucją. Zmiany w planowanej ustawie muszą zrealizować wyrok TK. MPiPS w przygotowywanej ustawie planowało częściowe przywrócenie prawa do świadczeń pielęgnacyjnych osobom, które straciły je w wyniku ostatniej nowelizacji. W projekcie zaproponowało wprowadzenie jednego rodzaju świadczenia dla wszystkich opiekunów zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na wiek powstania niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Znikłoby także kryterium dochodowe.

Zróżnicowana byłaby natomiast wysokość wsparcia, uzależniona od stopnia niesamodzielności. Rząd przyjął także na wtorkowym posiedzeniu pakiet dla seniorów, obejmujący m.in. założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 oraz program "Solidarność pokoleń", którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku 50+.

Pakiet został przygotowany w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W pracach nad dokumentem uczestniczyła Rada ds. Polityki Senioralnej powołana w lutym br. jako organ pomocniczy MPiPS. Do udziału w jej pracach zaproszono przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, a także samorządów, organizacji pozarządowych oraz ekspertów.

Donald Tusk wyraził nadzieję, że pakiet uczyni życie seniorów łatwiejszym i bardziej komfortowym. "Polscy seniorzy (...) są nam potrzebni nie tylko na co dzień, ale szczególnie wtedy, kiedy zasiadamy przy wigilijnym stole. Widzimy bardzo wyraźnie, że życie bez naszych babć i dziadków nie miałoby sensu, nie byłoby go. Nas by nie było bez was" - mówił Tusk. "Właśnie przy stole wigilijnym, kiedy patrzymy na cieszące się dzieciaki, to przede wszystkimi widzimy, jak potrzebna jest cała rodzina i jak bardzo potrzebni są nam ci najstarsi w naszej rodzinie."

Długofalowa polityka senioralna to pierwszy tego typu dokument dotyczący polityki państwa wobec osób starszych. Ujęto w nim szereg zagadnień dotyczących życia i funkcjonowania seniorów - odzwiązanych ze zdrowiem i samodzielnością (w tym usług medycznych, opiekuńczych i społecznych), bezpieczeństwem, aktywnością zawodową, edukacją, zaangażowaniem obywatelskim i wolontariatem, uczestnictwem w kulturze, po relacje międzypokoleniowe.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, realizacja przedstawionych w dokumencie kierunków działań pozwoli przygotować społeczeństwo na społeczne i ekonomiczne konsekwencje starzenia sięludności, umożliwi wydłużenie okresu aktywności zawodowej oraz wykorzystanie potencjału osób starszych.

Politykę senioralną zdefiniowano w dokumencie jako szerokie spektrum działań organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz organizacji i instytucji realizujących zadania i podejmujących inicjatywy tworzące warunki dla godnego i zdrowego starzenia się. Jak czytamy dalej, celem polityki senioralnej będzie wspieranie i zapewnianie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet z uwzględnieniem pewnych ograniczeń funkcjonalnych.

W ramach pakietu dla seniorów rząd ustanowił też program "Solidarność pokoleń", którego głównym celem jest zwiększenie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 55-64 lat do poziomu 50 proc. Program jest aktualizacją przyjętego przez rząd w 2008 r.

Głównymi adresatami programu są osoby powyżej 50. roku życia, jednak działania kierowane będą również do szerszego grona osób w różnym wieku, zarówno w wieku 60+, jak i do osób, które dopiero za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wchodzić będą w wiek przedemerytalny (szczególnie do grupy 45+). Adresatami programu są również przedsiębiorcy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, samorządy terytorialne i instytucje administracji rządowej.
Szacunkowe koszty wdrażania programu "Solidarność pokoleń" w latach 2014-2020 wyniosą prawie 4 mld zł.

Rząd podjął we wtorek też uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

Działania ujęte w programie mają umożliwić wykorzystanie potencjału ludzi starszych przez zaangażowanie ich w szeroko rozumianą aktywność społeczną. Program oparty jest na wsparciu organizacji działających w sferze pożytku publicznego poprzez dofinansowanie realizowanych przeznie projektów dla osób starszych w czterech priorytetowych obszarach: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna oraz usługi społeczne dla osób starszych.

Działania programu dotyczą m.in. zwiększenia różnorodności i poprawy jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, tworzenia warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, upowszechniania wolontariatu, uczestnictwa w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, a także zwiększenia dostępności, podniesienia jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Na finansowanie programu w latach 2014-2020 z budżetu państwa zostanie przeznaczone 280 mln zł, zczego w 2014 r. - 40 mln zł. Środki będą kierowane m.in. do: organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnegoi klubów sportowych.

mc,PAP

[fot. PAP/Paweł Supernak]

CS154fotoMINI

Czas Stefczyka 154/2018

PDF (7,35 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook