Jedynie prawda jest ciekawa


Projekt apolitycznej komisji ws. Smoleńska

03.04.2012

Solidarna Polska proponuje powołanie komisji obywatelskiej do wyjaśnienia katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku. Zasiadaliby w niej eksperci, a nie politycy. Komisja miałaby uprawnienia komisji śledczej.

Chcemy, by powstała komisja, do której - z mocy ustawy - nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści, osoby z administracji rządowej i osoby czynnie uczestniczące w konfliktach politycznych, bo chcemy, by ta komisja dotarła do tego, jak było naprawdę, a nie stała się forum, gdzie rozgrywany jest konflikt polityczny i ideowy - mówił na konferencji prasowej poseł SP Ludwik Dorn.

Zamiast polityków, w komisji mieliby zasiadać przedstawiciele takich instytucji jak Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, sądy i trybunały.

Według założeń Solidarnej Polski, komisja mogłaby powoływać biegłych, miałaby uprawnienia do nawiązywania współpracy z instytucjami międzynarodowymi. W jej pracach – na zasadzie obserwatorów – mogłyby uczestniczyć rodziny ofiar katastrofy lub ich pełnomocnicy, a także przedstawiciele klubów, kół i zespołów parlamentarnych. Do współpracy z komisją miałyby być zobowiązane wszystkie organy państwa.

W związku z tym, że komisja obywatelska miałaby mieć uprawnienia komisji śledczej, musi powstać specjalna ustawa w tej sprawie.

Poniżej prezentujemy pełny tekst projektu uchwały Solidarnej Polski.

 

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ……… kwietnia 2012 r.

 

w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M

 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej opowiada się za powołaniem z mocy ustawy Wysokiej Komisji Obywatelskiej zwanej dalej Komisją, która dysponowałaby wszystkimi uprawnieniami komisji śledczej, opisanymi w ustawie o sejmowej komisji śledczej.

Sejm uznaje, że do składu Komisji nie mogliby być powołani parlamentarzyści, osoby zatrudnione w administracji rządowej oraz inne osoby czynnie uczestniczące w konfliktach politycznych.

Na wszystkie organy państwa ustawa winna nałożyć obowiązek współpracy z Komisją w zakresie jej działania.

Komisja winna posiadać uprawnienie do zwracania się do państw trzecich, organizacji i instytucji międzynarodowych o współpracę w zakresie swojego działania oraz powoływania biegłych, w tym obywateli państw trzecich.

Członkowie rodzin osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej lub ich upełnomocnieni przedstawiciele powinni mieć prawo do uczestnictwa w pracach Komisji na statusie obserwatorów i zgłaszania wniosków dowodowych. Prawo takie winno przysługiwać przedstawicielom grup posłów zorganizowanych na zasadach opisanych w regulaminie Sejmu.

Sejm zwraca się do wszystkich podmiotów dysponujących prawem inicjatywy ustawodawczej o złożenie do laski marszałkowskiej projektów ustawy zgodnej z podanymi wyżej założeniami w terminie do trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

 

UZASADNIENIE

Mijają dwa lata od katastrofy smoleńskiej. Do tej pory nie została w sposób wiarygodny w oparciu o niezbicie ustalone fakty zrekonstruowana ostatnia, parosekundowa faza lotu Tu-154M, ani podane bezpośrednie przyczyny i przebieg katastrofy. Zostało dowiedzione, że  w opisie przebiegu lotu i okoliczności, które mogły mieć wpływ na przebieg katastrofy powołana przez rząd komisja, tzw. komisja Millera swoje własne wrażenia, opinie i mniemania traktowała jako  niepodważalne ustalenia faktyczne i to pomimo tego, że  nie pozwalały na to nieliczne przeprowadzone ekspertyzy, w tym ekspertyza Centralnego Laboratorium Kryminalistyki, która nie pozwalała na przypisanie wypowiadanych w kokpicie słów śp. Generałowi Błasikowi. Rzekome ustalenia komisji Millera w tym zakresie zdezawuowały ustalenia Instytutu Ekspertyz Sadowych im. prof. Jana Sehna. Wedle publicznie dostępnej wiedzy zarówno komisja Millera, jak i – dotąd przynajmniej – prokuratura nie zleciły przeprowadzenia ekspertyz ( fizycznych, chemicznych, materiałoznawczych, na obecność śladów i mikrośladów), które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, czy do uszkodzenia Tu-154M doszło w wyniku uderzenia skrzydłem o brzozę, czy w inny sposób. W takich okolicznościach rzekome ustalenia komisji Millera oraz innych gremiów zajmujących się przyczynami i przebiegiem katastrofy smoleńskiej mają dokładnie taki sam status poznawczy: niezweryfikowanych hipotez, przy czym to organy państwa polskiego miały możliwość ich weryfikacji, lecz jej nie wykorzystały. Polityczne kierownictwo rządu po ujawnieniu braku wiarygodności ustaleń komisji Millera decyzją czysto polityczną zdecydowało się na ich podtrzymanie. W dwa lata po katastrofie smoleńskiej ani organy Rzeczpospolitej ani polska i międzynarodowa opinia publiczna nie wiedzą nic pewnego, jeśli chodzi o jej przebieg oraz bezpośrednie i pośrednie przyczyny. Odrębną kwestią jest nierównoprawny wobec strony rosyjskiej status polskiej prokuratury w prowadzonym śledztwie smoleńskim oraz ukierunkowanie tego śledztwa przez kierownictwo Prokuratury Generalnej. Pozwala to na stwierdzenie, że system prawny i polityczny Rzeczpospolitej wyczerpał obecnie swoje możliwości, jeśli chodzi o rekonstrukcję przebiegu i odkrycie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Upoważnia to do sięgnięcia po konstytucyjną możliwość rozwiązania nadzwyczajnego – powołania przez Sejm komisji śledczej. Oprócz wymienionych wyżej powodów za jak najszybszym powołaniem komisji o uprawnieniach śledczych przemawia upływ czasu, który w śledztwach i postępowaniach wyjaśniających przyczyny zdarzeń jest największym wrogiem  dotarcia do prawdy materialnej. Uczy o tym każdy podręcznik kryminalistyki.

Wnioskodawcy uważają zarazem, że obecna ustawa o sejmowej komisji śledczej, wedle której Sejm powołuje członków komisji ze swego grona nie daje możliwości powołania ciała kolegialnego, które wiarygodnie wywiąże się z zadania wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Katastrofa smoleńska  stała się bowiem przedmiotem intensywnego konfliktu politycznego i odwołując się do doświadczenia życiowego i zdrowego rozsądku nie można liczyć na to, że komisja, w której skład wchodzą posłowie będący uczestnikami tego konfliktu, nie stanie się forum, na którym będzie się on ujawniał w równie spektakularnych formach, jak dotąd.

Dlatego wnioskodawcy proponują uchwalenie odrębnej ustawy epizodycznej o Wysokiej Komisji Obywatelskiej – komisji śledczej, w której skład nie wchodziłyby osoby uczestniczące w konfliktach politycznych. Istnieją działające z mocy ustawy korporacje naukowe wraz z swymi prezesami ( Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności) oraz konstytucyjnie określone organy kontroli państwowej i ochrony prawa ( Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz sądy i trybunały. W przekonaniu wnioskodawców to jest właśnie krąg osób i instytucji, którym Sejm powinien powierzyć zadania komisji śledczej. Artykuł 111 Konstytucji w pełni to umożliwia. Przesłanki, jakimi się kierujemy są następujące:

Po pierwsze, potrzebne jest rozpoczęcie od nowa badania przebiegu, przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej. Raport komisji Millera może służyć tu wyłącznie jako zbiór mniej lub bardziej prawdopodobnych hipotez, które wymagają weryfikacji.

Po drugie, wszystkie ośrodki władzy politycznej, które mogłyby w obecnym stanie prawnym powołać komisję ( rząd, Prezydent) są stronami w sporze politycznym związanym z katastrofą smoleńską. Sejm jako organ wewnętrznie spluralizowany taka stroną nie jest, o ile w tej sprawie podejmować będzie decyzje większością głosów wykraczającą poza większość rządową.

Po trzecie, w skład komisji powinny wejść osoby niezależne od ośrodków władzy politycznej, nieuczestniczące w konfliktach politycznych i takie, których powołaniem jest ustalanie prawdy o faktach.

Zarazem wnioskodawcy nie proponują własnego projektu ustawy, lecz sposób wyrażenia przez Sejm woli uchwalenia takiej ustawy i apel do podmiotów, którym na mocy artykułu 118 Konstytucji przysługuje prawo do podjęcia inicjatywy ustawodawczej, by z tego prawa skorzystały. Trzymiesięczny termin umożliwiałby skorzystanie z tego prawa grupie obywateli, o czym stanowi art. 118 ust.2 Konstytucji.

 

ruk

[fot. Raport KBWLLP]

 

 

 

 

Warto poczytać

 1. 1270primemateusz 19.07.2018

  Premier: apeluję do opozycji o zdrowy rozsądek

  Chciałbym zaapelować do opozycji, żeby bezpieczeństwo granicy zdrowego rozsądku zapanowało; żeby nie zdarzały się takie rzeczy, że jacyś awanturnicy są wwożeni na teren Sejmu w bagażnikach - mówił w czwartek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

 2. gersdorf03072018 19.07.2018

  Gersdorf w liście do prezydenta: moja kadencja w SN trwa do 2020 r.; nie może zostać skrócona ustawą

  Zostałam prawidłowo powołana na stanowisko I prezes Sądu Najwyższego; zgodnie z Konstytucją moja kadencja w SN trwa do 30 kwietnia 2020 roku i nie może zostać skrócona żadną ustawą - napisała sędzia Małgorzata Gersdorf w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy.

 3. chmajwassermann18072018 19.07.2018

  Małgorzata Wassermann kontra Marek Chmaj. Pełnomocnik Rostowskiego tłumaczy się ze słynnego już zdjęcia

  Po jednej stoi gniewny, niemal czerwony z wściekłości Marek Chmaj. Obok dumna i wyprostowana Małgorzata Wassermann, przewodnicząca komisji ds. Amber Gold.

 4. 1270tatrere 19.07.2018

  Wybierasz się na wakacje w góry? Lepiej to przeczytaj

  Na skutek ulewnych deszczy, ujęcie wody w Małem Cichem zasilające wodociąg dla wsi Poronin, zostało w czwartek zanieczyszczone. Woda nie nadaje się do spożycia. Odbudowa zniszczonego ujęcia może potrwać kilka dni.

 5. Petru-15062018 19.07.2018

  Troje posłów z zakazem wjazdu na teren Sejmu

  Troje posłów - Ryszard Petru, Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus, którzy w środę uczestniczyli w zorganizowaniu transportu na teren Sejmu osobom postronnym, nie może wjeżdżać do parlamentu do końca bieżącego posiedzenia - poinformował dyrektor Centrum Informacyjne Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

 6. weiss19072018 19.07.2018

  Szewach Weiss naprawdę obraził Polaków. Tłumaczenie nie pozostawia złudzeń

  W niedawno przeprowadzonym wywiadzie prof. Szewach Weiss wypowiadał się na temat relacji polsko-żydowskich w kontekście II wojny światowej. Jak donoszą angielskojęzyczne media, profesor miał oskarżyć polski rząd na uchodźstwie o mordowanie żydów.

 7. cba18072018 18.07.2018

  Przemysław M. zatrzymany przez CBA. Podejrzany o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT

  Dzięki wspólnej pracy CBA, ABW i Prokuratury Okręgowej w Zamościu zatrzymano dziś członków zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2015-2016 działając wspólnie i w porozumieniu naraziła Skarb Państwa na straty sięgające blisko 7 milionów złotych

 8. mazurek09032018 18.07.2018

  To będzie najważniejsza komisja śledcza w tej kadencji. Znamy kandydatów PiS

  Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek, Andrzej Matusiewicz, zostaną zgłoszeni jako kandydaci PiS do komisji śledczej ds. VAT

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook