Jedynie prawda jest ciekawa

Gorące tematy:

Premier nie wiedział, choć go poinformowano

03.09.2012

ABW w maju ostrzegała premiera przed Amber Gold. Tymczasem w sierpniu premier zapewniał, że nie miał tych informacji – pisze „Rzeczpospolita”.

Tusk tłu­ma­czył, że ostrze­ga­jąc w czerw­cu sy­na przed współ­pra­cą z OLT Express, nie otrzymał od służb informacji o prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści firm Mar­ci­na P. Oka­zu­je się, że mi­jał się z praw­dą. Już w ma­ju Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­ne­go in­for­mo­wa­ła go o po­dej­rze­niach wo­bec Amber Gold i OLT Express.

Tusk za­pew­niał też, że służ­by ani pro­ku­ra­tu­ra do dnia kon­fe­ren­cji nie in­for­mo­wa­ły go o prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści Mar­ci­na P. Jak twierdził, on sam opie­rał się wy­łącz­nie na wie­dzy do­stęp­nej w me­diach, nie od służb spe­cjal­nych. Zdaniem „Rzeczpospolitej” tłu­ma­cze­niom pre­mie­ra przeczy ujaw­nio­na przez mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych in­for­ma­cja, że w ma­ju ABW wy­sła­ła m. in. do nie­go pi­smo, w któ­rym ostrze­ga­ła przed dzia­łal­no­ścią Am­ber Gold.

Rzecz­nik rzą­du Pa­weł Graś przy­zna­je, że pi­smo ABW wpły­nę­ło 24 ma­ja. Więcej nie chciał zdradzić, za­sła­niając się ta­jem­ni­cą pań­stwo­wą. Ale o jej tre­ści mó­wił w czwar­tek w Sej­mie mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Ja­cek Ci­choc­ki

Dla­cze­go Tusk twierdzi, że służ­by nie ostrze­ga­ły o prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści Mar­ci­na P.?  - pyta gazeta. Zda­niem rzecz­ni­ka rzą­du Paw­ła Gra­sia pre­mier miał na my­śli okres wcze­śniejszy; twierdzi, że służ­by nie in­for­mo­wa­ły wcze­śniej, przed koń­cem ma­ja te­go roku.

Zda­niem opo­zy­cji Tusk okła­mał opi­nię pu­blicz­ną. Po­sło­wie opo­zy­cji bę­dą się do­ma­gać wy­ja­śnień pod­czas po­sie­dze­nia sej­mo­wej ko­mi­sji ds. służb spe­cjal­nych. Zwra­cają też uwa­gę, że to nie pierw­szy raz, kie­dy pre­mier oszu­ku­je opi­nię pu­blicz­ną. Ich zdaniem po­dob­nie by­ło w spra­wie śledz­twa smo­leń­skie­go i ze­znań Do­nal­da Tu­ska, że nic nie wie­dział o pla­no­wa­nej wi­zy­cie śp. pre­zy­den­ta Le­cha Ka­czyń­skie­go w Ka­ty­niu, mi­mo że Kan­ce­la­ria Pre­mie­ra dys­po­no­wa­ła in­for­ma­cją na ten te­mat.

TLa/"Rzeczpospolita"

[fo.KPRM]

Warto poczytać

 1. mid-16c02229 02.12.2016

  Sejm: Debata nad „ustawą dezubekizacyjną”

  Rządowy projekt nowelizacji „ustawy dezubekizacyjnej” zakłada, że emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL sięgną maksymalnie średniego świadczenia w ZUS.

 2. mid-16c02182 02.12.2016

  Sejm debatuje nt. powołania komisji weryfikacyjnej

  "Instytucje, które powinny nas chronić przesiadywały w Sowie. Potrzebujemy nadzwyczajnych środków" - mówił Patryk Jaki.

 3. mid-16c02069-1 02.12.2016

  Spotkanie prezydentów Ukrainy i Polski w Warszawie

  "Z wielką radością witam w Polsce prezydenta Ukrainy w dniu, który dla relacji polsko-ukraińskich jest dniem niezwykle symbolicznym".

 4. mid-16c02064 02.12.2016

  Kolejny projekt ustawy PiS o TK

  Sejm nie odrzucił w piątek projektu PiS Przepisów wprowadzających ustawę o organizacji i trybie postępowania przed TK oraz ustawę o statusie sędziów TK - o co wniosły PO i Nowoczesna.

 5. kwachu-212 02.12.2016

  Prokuratura o śledztwie ws. majątku Kwaśniewskich

  Katowicka prokuratura zamierza przeprowadzić "szereg czynności procesowych", by wyjaśnić okoliczności nabycia oraz finansowania willi w Kazimierzu Dolnym.

 6. mariooooooo 02.12.2016

  Kamiński: To rząd PO podsłuchiwał Piniora

  "Działania operacyjne CBA w sprawie dot. Piniora zaczęły się wiosną 2015 r. i zakończyły jesienią 2015 r. przed wyborami parlamentarnymi".

 7. mid-16c01274 02.12.2016

  Prokuratura złoży zażalenie na odmowę aresztowania Piniora

  Prokuratura odwoła się od czwartkowej decyzji poznańskiego sądu, który odmówił aresztowania podejrzanych o płatną protekcję i korupcję b. senatora Józefa Piniora.

 8. piatek21216 02.12.2016

  Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych

  Nowelę, która teraz trafi do Senatu, poparło w głosowaniu 224 posłów, 196 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

CS137fotMINI

Czas Stefczyka 137/2016

PDF (5,39 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook