Jedynie prawda jest ciekawa


Premier nie wiedział, choć go poinformowano

03.09.2012

ABW w maju ostrzegała premiera przed Amber Gold. Tymczasem w sierpniu premier zapewniał, że nie miał tych informacji – pisze „Rzeczpospolita”.

Tusk tłu­ma­czył, że ostrze­ga­jąc w czerw­cu sy­na przed współ­pra­cą z OLT Express, nie otrzymał od służb informacji o prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści firm Mar­ci­na P. Oka­zu­je się, że mi­jał się z praw­dą. Już w ma­ju Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa We­wnętrz­ne­go in­for­mo­wa­ła go o po­dej­rze­niach wo­bec Amber Gold i OLT Express.

Tusk za­pew­niał też, że służ­by ani pro­ku­ra­tu­ra do dnia kon­fe­ren­cji nie in­for­mo­wa­ły go o prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści Mar­ci­na P. Jak twierdził, on sam opie­rał się wy­łącz­nie na wie­dzy do­stęp­nej w me­diach, nie od służb spe­cjal­nych. Zdaniem „Rzeczpospolitej” tłu­ma­cze­niom pre­mie­ra przeczy ujaw­nio­na przez mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych in­for­ma­cja, że w ma­ju ABW wy­sła­ła m. in. do nie­go pi­smo, w któ­rym ostrze­ga­ła przed dzia­łal­no­ścią Am­ber Gold.

Rzecz­nik rzą­du Pa­weł Graś przy­zna­je, że pi­smo ABW wpły­nę­ło 24 ma­ja. Więcej nie chciał zdradzić, za­sła­niając się ta­jem­ni­cą pań­stwo­wą. Ale o jej tre­ści mó­wił w czwar­tek w Sej­mie mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Ja­cek Ci­choc­ki

Dla­cze­go Tusk twierdzi, że służ­by nie ostrze­ga­ły o prze­stęp­czej dzia­łal­no­ści Mar­ci­na P.?  - pyta gazeta. Zda­niem rzecz­ni­ka rzą­du Paw­ła Gra­sia pre­mier miał na my­śli okres wcze­śniejszy; twierdzi, że służ­by nie in­for­mo­wa­ły wcze­śniej, przed koń­cem ma­ja te­go roku.

Zda­niem opo­zy­cji Tusk okła­mał opi­nię pu­blicz­ną. Po­sło­wie opo­zy­cji bę­dą się do­ma­gać wy­ja­śnień pod­czas po­sie­dze­nia sej­mo­wej ko­mi­sji ds. służb spe­cjal­nych. Zwra­cają też uwa­gę, że to nie pierw­szy raz, kie­dy pre­mier oszu­ku­je opi­nię pu­blicz­ną. Ich zdaniem po­dob­nie by­ło w spra­wie śledz­twa smo­leń­skie­go i ze­znań Do­nal­da Tu­ska, że nic nie wie­dział o pla­no­wa­nej wi­zy­cie śp. pre­zy­den­ta Le­cha Ka­czyń­skie­go w Ka­ty­niu, mi­mo że Kan­ce­la­ria Pre­mie­ra dys­po­no­wa­ła in­for­ma­cją na ten te­mat.

TLa/"Rzeczpospolita"

[fo.KPRM]

Warto poczytać

 1. policja-20072018 21.07.2018

  Dziennikarz TVN wzywał policję do zaatakowania polityków?

  Prowadzący program w TVN24 nawoływał polską policję do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy państwowej; czy Discovery akceptuje taki przekaz swojej telewizji? - zapytał w sobotę na Twitterze wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński

 2. w-tyle-wizji-21072018 21.07.2018

  Wzruszający apel prawnuka polskiego bohatera. Ta wypowiedź przejdzie do historii!

  Piątkowe wydanie „W tyle wizji” zostało całkowicie poświęcone protestom przed gmachem Sejmu oraz Małgorzacie Gersdorf

 3. schmidt-20072018 20.07.2018

  Schmidt usprawiedliwia akcję z bagażnikiem. Absurdalne tłumaczenie

  Posłanka Joanna Schmidt na antenie Polsat News odniosła się do ostatnich wydarzeń przed gmachem polskiego Sejmu. Parlamentarzystka zdecydowała się na przewiezienie dwóch osób w bagażniku swojego samochodu

 4. Petruflickr 20.07.2018

  Skandaliczny wpis Petru! Polityk zaatakował Annę Walentynowicz

  Sejm przyjął dziś większością głosów uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz.

 5. duda08032018 20.07.2018

  Prezydent zapowiedział 2-dniowe referendum ws. zmian w Konstytucji

  Prezydent RP Andrzej Duda na piątkowej konferencji zapowiedział dwudniowe referendum dotyczące zmian w konstytucji, które ma się odbyć w dniach 10-11 listopada

 6. 1270zamkniete3opaze 20.07.2018

  Odrażająca manipulacja polskojęzycznej niemieckiej gazety

  To już wyższy poziom manipulacji. Dziennikarze „Gazety Wrocławskiej” z należącej do niemieckiego koncernu grupy Polska Press udowodnili, że im nie jest wszystko jedno. Kto według nich odpowiada za plagę sinic i pozamykane polskie plaże? Wiadomo – PiS

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook