Jedynie prawda jest ciekawa


Na rządowym warsztacie: sądy, prawo budowlane i drogi

05.08.2014

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych, nowelizację prawa budowlanego oraz zmiany w Programie Budowy Dróg Krajowych.

Projekt noweli ustawy o ustroju sądów powszechnych przewiduje m.in. że minister sprawiedliwości będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zażądać akt spraw sądowych, co ma umożliwić bardziej efektywny nadzór administracyjny nad sądami.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, w projekcie przedłożonym przez resort sprawiedliwości zaproponowano rozwiązania, które służą dalszemu usprawnianiu i poprawianiu funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

Projekt przewiduje m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 listopada 2013 r. Zmienione zostaną przepisy dotyczące odwoływania dyrektora sądu, zwracania przez ministra sprawiedliwości prezesowi sądu (lub wiceprezesowi) uwagi na piśmie (np. w przypadku stwierdzenia uchybień w kierowaniu sądem) i odmowy przyjęcia przez ministra informacji rocznej o działalności sądu.

Przewidziano ponadto zmianę sposobu głosowania w zgromadzeniu ogólnym sędziów apelacji, co oznacza, że do podjęcia uchwał, poza wyjątkami, wystarczy zwykła większość głosów. Zmieni się także skład zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu. Dzięki tej zmianie głosy sędziów sądu okręgowego uzyskają w zgromadzeniu większą wagę, ze względu na ich wiedzę i doświadczenie, niż głosy sędziów sądu rejonowego.

Zgodnie z projektem nowelizacji, minister sprawiedliwości będzie mógł żądać, w uzasadnionych przypadkach, akt spraw sądowych, co ma umożliwić ministrowi efektywne sprawowanie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów.

Dodano też przepisy, które mają gwarantować, że przekazanie akt spraw sądowych ministrowi nie będzie naruszać prawa stron do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie oraz utrudniać pracy sądom.

W myśl projektu, założono przywrócenie ministrowi sprawiedliwości prawa do przedstawienia Sądowi Najwyższemu wniosku o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa w orzecznictwie sądów: powszechnych, wojskowych lub Sądu Najwyższego. Jak przypomniało CIR, minister sprawiedliwości stracił to prawo po rozdzieleniu jego funkcji od prokuratora generalnego, „jednak uprawnienie to jest niezbędne ministrowi do sprawowania nadzoru administracyjnego nad sądami”.

Ponadto zaproponowano przyznanie prezesowi sądu prawa do wydawania poleceń służbowych dyrektorowi w zakresie szerszym niż obecnie. Przewidziano też wyłączenie kuratorów zawodowych spod zwierzchnictwa dyrektora sądu.

W projekcie ograniczono czas delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości. Obecnie delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości sędziego, kuratora sądowego, referendarza sądowego, asystenta sędziego, urzędnika sądu lub prokuratury, funkcjonariusza służby więziennej - jest bezterminowe - przypomniało CIR. W nowych przepisach zaproponowano, aby maksymalny czas delegowania sędziego do MS wynosił 5 lat, a w uzasadnionych przypadkach będzie można ten okres przedłużyć o kolejne 5 lat, jednak łączny czas delegowania sędziego nie może być dłuższy niż 10 lat.

Propozycja nowelizacji przewiduje też wprowadzenie odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych informacji w oświadczeniu majątkowym przez sędziów i prokuratorów, zmianę przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów (wprowadzono nową karę dyscyplinarną polegającą na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego sędziego od 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat), doprecyzowanie rodzajów dokumentów składanych przez kandydatów na ławników.

Jednoznacznie sprecyzowano kompetencje ministra sprawiedliwości związane z informatyzacją sądownictwa powszechnego.

Rząd przyjął również projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów wojskowych. Nowe przepisy mają wprowadzić zewnętrzny nadzór ministra sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów wojskowych. Nadzór ten będzie wykonywany poprzez delegowanych do MS sędziów sądów wojskowych, a tryb nadzoru zostanie uregulowany w rozporządzeniu. Minister sprawiedliwości, w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, będzie mógł zarządzić przeprowadzenie lustracji sądu (lub wydziału sądu), bądź dokonać lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu.

Rada Ministrów przyjęła również projekt nowelizacji prawa budowlanego autorstwa resortu infrastruktury i rozwoju.Zakłada on m.in. ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych, uproszczenie procedur administracyjnych i przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zakłada zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego. Rozwiązanie to dotyczyć będzie budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. W takich przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę dla tego budynku. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia.

Projekt znosi także obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Zlikwidowany ma być obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Obecnie inwestor - na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych - musi powiadomić o tym nadzór budowlany.

Nowelizacja rozszerza także katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. I tak wśród nich znalazły się m.in.: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego a także place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne. Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Skrócony zostanie czas oczekiwania na tzw. „milczącą zgodę na użytkowanie” (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Wprowadzona ma być możliwość wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

Projekt nie przewiduje zmiany dotychczasowych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej, nie liberalizuje też wymogów stawianych inwestorom w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy liczą na wsparcie państwa w trudzie ponoszenia opłaty legalizacyjnej
— wskazano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

W przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, organ administracji będzie musiał wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Obecnie nie ma wyznaczonego terminu na wezwanie do uzupełnienia braków.

W praktyce nowy przepis przyspieszy działania organów wydających pozwolenia na budowę — zaznaczono.

Kolejna zmiana jaką zakładają nowe przepisy stanowi, że inwestor będzie mógł rozpocząć wszystkie roboty budowlane na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, gdy nie ma innych stron postępowania. Chodzi o sytuację, kiedy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Obecnie roboty budowlane może rozpocząć na podstawie decyzji ostatecznej.

Nowe rozwiązanie oznacza pominięcie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się decyzji, czyli inwestor zyska co najmniej 14 dni — czytamy w komunikacie.

Zgodnie z projektem nowela ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

Rząd zmienił również Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, wprowadzając do niego nowe inwestycje. Chodzi o budowę odcinka S6 na odcinku Szczecin-Koszalin, a także obwodnice Wałcza w ciągu S10 i Szczecinka w ciągu S11.

Budowa ciągu S6 Szczecin - Koszalin weszła do nowego programu wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Jak podkreśliło we wtorkowym komunikacie CIR, inwestycje te poprawią dostępność transportową portów morskich.

Według wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej wybudowanie odcinka Szczecin-Koszalin będzie kosztowało ok. 3 mld zł. Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

Przewidziano ponadto podwyższenie klasy technicznej części obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe - Olsztyn Wschód. Odcinek ten będzie drogą klasy S
— podkreśliło CIR.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będzie kontynuowana realizacja inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, dzięki czemu powstanie spójna sieć drogowa - napisało CIR.

Obok sieci dróg szybkiego ruchu budowane są również obwodnice wyprowadzające ruch poza centra dużych miast. Jest to szczególnie ważne w przypadku tzw. ruchu ciężkiego. Wszystkie zadania drogowe, których realizacja nastąpi w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, znajdą się w nowym, kompleksowym programie drogowym.

Grupa Azoty, KGHM, PGNiG, PZU, TVP i Polskie Radio znalazły się m.in. na liście 22 podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa - podało we wtorek CIR. Chodz o spółki ważne gospodarczo, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa, szczególnie energetycznego. 

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zapoznała się we wtorek z dokumentem "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015". "Priorytetem Ministerstwa Skarbu Państwa z jednej strony będzie profesjonalizacja nadzoru i budowa wartości podmiotów ważnych dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, z drugiej - zmniejszanie zaangażowania państwa w obszarach, w których jego udział nie jest niezbędny" - czytamy w komunikacie CIR.

Dokument zawiera także listę spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji).

Jak podkreślił CIR, wydzielenie podmiotów o strategicznym znaczeniu jest ważne w procesie wspierania rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz bezpieczeństwa państwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Na "Liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa" znalazły się 22 spółki, które odgrywają rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji Polski.

MSP, we wtorkowym komunikacie dotyczącym również tej sprawy, poinformowało, że wśród tych 22 spółek są: Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Grupa Azoty, Grupa LOTOS, KGHM Polska Miedź, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Koncern Naftowy ORLEN, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polskie Inwestycje Rozwojowe, Polskie Radio, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT", TAURON Polska Energia, Telewizja Polska, Totalizator Sportowy, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

MSP wyjaśniło, że na listę podmiotów o znaczeniu strategicznym dla gospodarki trafiły spółki, które budują wartość dla akcjonariuszy, odgrywają ważną rolę w procesie tworzenia silnej gospodarki kraju oraz współtworzą bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Znajdują się na niej również spółki o strategicznym znaczeniu ze względu na pełnioną misję, jak Polskie Radio i Telewizja Polska. 

"Grupa Azoty jest spółką strategiczną ze względu na skalę działalności, duży wpływ na polską gospodarkę i ogromne znaczenie dla rynku pracy. MSP nie zamierza sprzedawać akcji tej Grupy. Jej strategiczny charakter znalazł odzwierciedlenie w dokumencie, który przedstawiłem dzisiaj Radzie Ministrów. Dokumenty przygotowywane przez poprzednie rządy mówiły o prywatyzacji polskiej chemii. My postawiliśmy temu tamę" - powiedział, cytowany w komunikacie, szef MSP Włodzimierz Karpiński.

Resort przypomniał, że Grupa Azoty powstała w wyniku konsolidacji polskiego sektora chemicznego. "Dziś jest liderem europejskiego rynku nawozów. Utrzymanie statusu +Azotów+ jako podmiotu strategicznego dla polskiej gospodarki gwarantują także odpowiednie zapisy w statucie i stabilny, długoterminowy akcjonariat zainteresowany rozwojem Grupy" - czytamy w komunikacie. 

W dokumencie "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015" zawarto także listę podmiotów o istotnym znaczeniu w nadzorze MSP. Znalazło się na niej 31 spółek, wśród nich Polska Agencja Prasowa. W uzasadnieniu przy PAP napisano, że przepisy ustawy o PAP pozwalają na zbycie pakietu akcji do 49 proc. Na tej samej liście jest też Giełda Papierów Wartościowych.

MSP poinformowało, że na trzeciej liście dot. podmiotów w nadzorze MSP, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym, jest 190 spółek i przedsiębiorstw. Wśród nich m.in.: PLL LOT, Eurolot Enea, Energa, Polski Holding Nieruchomości, Krajowa Spółka Cukrowa.

"Wśród spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, 115 stanowią podmioty, w których wszystkie akcje lub udziały są przeznaczone do objęcia przez uprawnionych pracowników sprywatyzowanych spółek. Spółki te pozostaną w nadzorze MSP, do czasu zakończenia ustawowego terminu nieodpłatnego przekazywania akcji pracownikom, trwającego 24 miesiące lub zbycia tych akcji, które nie zostały odebrane przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców" - czytamy.

W komunikacie CIR napisano, że w latach 2014-2015 działania na rzecz zwiększania wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa będą odbywać się w szczególności poprzez podejmowanie decyzji, które pozwolą spółkom pozyskiwać kapitał i umożliwią wzrost konkurencyjności, promowanie i inicjowanie współpracy spółek ze środowiskiem badawczo-rozwojowym, optymalne wykorzystanie majątku poprzez wspólne przedsięwzięcia spółek z udziałem SP, budowanie i stosowanie ładu korporacyjnego rozumianego jako zbiór zasad i norm przyjętych dla zarządzania daną organizacją w ramach nadzoru właścicielskiego.

Ponadto resort skarbu poinformował, że polityka dywidendowa uzyska formę dokumentu ustalającego zasady jej prowadzenia - indywidualne podejście do każdej spółki, z uwzględnieniem m.in. jej sytuacji na rynku, pozycji w branży, potrzeb inwestycyjnych, źródeł zysku. "Dzięki niej podmioty nadzorowane przez Ministra Skarbu Państwa mogą liczyć na bezpieczny rozwój w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnej realizacji prawa właściciela do osiągnięcia zysku oraz możliwości współfinansowania potrzeb budżetowych państwa" - czytamy w komunikacie.

ansa/PAP

[fot.domolek.wordpress.com ]

Warto poczytać

 1. stocznia-gdansk-20072018 20.07.2018

  Stocznia Gdańska ponownie w polskich rękach. Koniec bardzo długich negocjacji

  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła 81,05 proc. akcji Stoczni Gdańsk S.A. oraz 50 proc. udziałów GSG Towers Sp. z o.o. od firmy Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o

 2. okecie-17072018 17.07.2018

  Lotnisko na Okęciu obsłużyło ok. 8 mln pasażerów przez ostatnie półrocze

  Warszawskie Lotnisko Chopina w pierwszym półroczu tego roku obsłużyło ok. 8 mln pasażerów

 3. 1270solidarnoscq 16.07.2018

  Solidarność planuje pikietę w Puławach w obronie praw związkowych

  Pikietę w obronie praw związkowych planuje urządzić 25 lipca Solidarność w Azotach Puławy. Według związkowców dochodzi tam do szykanowania i zastraszania działaczy. Zarząd Grupy Azoty Puławy uznał te zarzuty za bezpodstawne.

 4. pieniadze16072018 16.07.2018

  Polacy dobrze oceniają swoją sytuację finansową. Aż 68% rodaków jest zadowolonych z zawartości portfela

  68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, a 22 proc. przyznało, że ma gorszą sytuację finansową, bo ich dochody zmalały wobec ubiegłego roku - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów "Portfel statystycznego Polaka".

 5. commision12072018 12.07.2018

  Polska gospodarka jedną z trzech najszybciej rozwijających się w UE. KE podnosi prognozę wzrostu PKB

  Ekonomiści Komisji Europejskiej podwyższyli prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 roku do 4,6 proc. z 4,3 proc. wcześniej, szacunki na rok 2019 utrzymali na poziomie 3,7 proc.

 6. 1270wikipedia 04.07.2018

  Polska Wikipedia wyłączona na 24 godziny - powodem Unia Europejska

  W środę kilka minut po godz. 15 polska Wikipedia została wyłączona na 24 godziny. To protest przeciw nowej unijnej dyrektywie o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym - poinformowało w oświadczeniu przesłanym PAP stowarzyszenie Wikimedia Polska.

 7. gospowizja 03.07.2018

  Za nami Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

  „Państwo jest od tego, żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę się, że Terminal DCT, w który zainwestował Polski Fundusz Rozwoju, staje się największym terminalem kontenerowym na Bałtyku".

 8. wisla02072018 02.07.2018

  Połączą Bałtyk z Morzem Czarnym. To jeden z najważniejszych geopolitycznych projektów tego rządu

  W ciągu 18 miesięcy powstanie studium wykonalności zagospodarowania Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy oraz dróg wodnych od Warszawy do granicy z Białorusią i na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego. Umowę w tej sprawie podpisano w poniedziałek w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG).

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook