Jedynie prawda jest ciekawa


Ujazdowski: Ustawa broniąca historii - gotowa

13.04.2012

W dobrym państwie ministrowie i biurokracja bronią interesu publicznego nie mniej stanowczo niż parlament.

W Polsce coraz częściej opinia publiczna jest zaskakiwana przez decyzje ministrów sprzeczne z dobrem publicznym. Reforma programów nauczania przynosząca drastyczne ograniczenia nauczania historii w gimnazjach i liceach wprowadzona została w drodze rozporządzenia. Przypomnijmy, że wedle nowej podstawy programowej kurs nauczania historii będzie trwał tylko 4 lata (trzy klasy gimnazjum i pierwsza klasa liceum). W 2 i 3 klasie liceum historię mają zastąpić luźne bloki tematyczne, nie dające możliwości przekazania rzetelnej i pełnej wiedzy historycznej. W tej logice zanika sens liceum jako szkoły dającej pełnowymiarowe i ogólne wykształcenie.

To z tego powodu wielu nauczycieli i historyków od czterech lat występuje przeciw nowej podstawie programowej. To z tego powodu zasłużeni działacze opozycji demokratycznej w Krakowie podjęli głodówkę. Protest kontynuowany był w Warszawie i w innych miastach.

W praktyce możliwe są dwa rozwiązania powstrzymujące złe skutki polityki ministerstwa edukacji. Pierwszym z nich jest zmiana złego rozporządzenia, drugim specjalna regulacja ustawowa. Niewiele wskazuje na możliwość zmiany rozporządzenia i wycofania się ministerstwa z własnych decyzji. Cieszyłbym się gdyby tak się stało, widzimy jednak, że ministerstwo nie ma woli dialogu ze środowiskiem akademickim, które otwarcie protestuje przeciwko destrukcji w tej sferze. Wypada przypomnieć, że protest przeciwko rozporządzeniu ministra edukacji podpisały Rady Instytutów Historii UJ i KUL, Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Wydziału Prawa UJ, kilkudziesięciu historyków Instytutu Historycznego UW i Instytutu Historii PAN.

Projekt ustawy jest zatem koniecznością, nie ma bowiem innej możliwości ocalenia integralności nauczania historii w gimnazjach i liceach. Zakłada, że nauczanie historii musi być obowiązkowe przez cały cykl edukacyjny (we wszystkich klasach gimnazjum i liceum) i mieć postać odrębnego przedmiotu. Nie dopuszczalne będzie zastępowanie odrębnego przedmiotu – historia przez tematyczne bloki. Projekt gwarantuje, że minimalny wymiar będzie wynosił 2 godziny tygodniowo, czyli 180 godzin w gimnazjum i 180 w liceum. W zakresie zaawansowanym liczba godzin będzie większa, określana w drodze przepisów wykonawczych. Ustawa zakłada konieczność wydania nowych aktów wykonawczych jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W tej sprawie nie ma gwarancji powodzenia. Ale spór trzeba prowadzić wytrwale i konsekwentnie. Władza uległa w sprawie 6 latków, uległa w sprawie ustawy o systemie informacji oświatowej zapowiadając zmianę ustawy uderzającej w prawo do prywatności. Wobec presji może ulec także w przypadku nauczania historii. Projekt ustawy daje możliwość systemowego rozstrzygnięcia w sprawie o kluczowym znaczeniu dla edukacji młodego pokolenia. Historia nie jest bowiem zwykłym przedmiotem, stanowi rdzeń edukacji patriotycznej, kształtuje umiejętność formułowania samodzielnych sądów i buduje postawy czynnej odpowiedzialności za kształt życia publicznego. 

Kazimierz M. Ujazdowski

 

Projekt z dnia 6 kwietnia 2012, wersja 2.0

Ustawa

z dnia……………..2012r.

o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uznając wyjątkowe znaczenie nauczania historii dla zachowania dziedzictwa narodowego Polski i kształtowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej za wspólnotę narodową oraz za przyszłość Państwa Polskiego,  a także dla zachowania niepodległości i suwerenności przez Rzeczypospolitą Polską, stanowi się co następuje:

Art. 1

Nauczanie historii jest obowiązkowe przez cały okres nauki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych i powinno obejmować zarówno historię Polski  jak i historię powszechną.  

Art. 2

Na każdym etapie edukacyjnym szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom pełny kurs historii Polski i historii powszechnej  jako osobny przedmiot – historię.

Art. 3

Nauczanie historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego nie może być zastąpione nauczaniem historii w ramach bloków programowych lub w innych formach nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu.

Art. 4

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

1)      po art. 13 dodaje się art. 131-132 w brzmieniu:

„art. 131. Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna zapewnia wszystkim uczniom nauczanie historii, jako odrębnego przedmiotu obejmującego pełny kurs historii Polski  i historii powszechnej , przez cały okres nauczania w danej szkole.

Art. 132. Wymiar zajęć z historii, jako odrębnego przedmiotu, przewidziany w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych nie powinien być mniejszy niż 180 godzin na każdym etapie edukacyjnym. Do wymiaru tego nie wlicza się godzin wchodzących w skład bloków programowych lub innych form nie przewidujących wyodrębnienia nauczania historii jako odrębnego przedmiotu, nawet jeżeli obejmują one także zagadnienia dotyczące historii Polski  lub historii powszechnej .”

2)      w art. 22  w ust. 2:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podstawy programowe:

 

a) wychowania przedszkolnego,

 

b) kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

 

uwzględniając w szczególności zestawy celów i treści nauczania, umiejętności

uczniów, a także zadania wychowawcze szkoły, odpowiednio do poszczególnych

etapów kształcenia i typów szkół, przy czym przy określaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, uwzględniając także konieczność zapewnienia integralności i kompletności nauczania historii jako odrębnego przedmiotu na każdym etapie edukacyjnym przez cały okres nauczania w danym typie szkoły, a także wymogi określone w ustawie o nauczaniu historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.;”,

Art. 5

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz  niektórych innych  ustaw w art. 1 pkt 17 lit. a pierwsze tiret skreśla się.

Art. 6

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 4 zostaną dostosowane do wymogów niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2012 r. i mają zastosowanie po raz pierwszy od roku szkolnego 2012/2013. Po dniu 31 sierpnia 2012 r. nie stosuje się przepisów wykonawczych nie przewidujących nauczania historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jako przedmiotu odrębnego i integralnego oraz kompletnego na każdym etapie edukacyjnym w ilości godzin nie mniejszej niż określona w art. 132 ustawy, o której mowa w art. 4.

Art. 7

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, przy czym ma zastosowanie do nauczania historii począwszy od roku szkolnego 2012/2013, rozpoczynającego się 1 września 2012 r.

[Fot. Jak]

Warto poczytać

 1. 1270lenin12 17.07.2018

  Rosyjski zbrodniarz twarzą reklamy polskiej firmy. Przesadzili

  Lenin, to wbrew komunistycznej propagandzie, jeden z najkrwawszych dyktatorów ubiegłego stulecia.

 2. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 3. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 4. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 5. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 6. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

 7. amnesty-international-5072018-r 05.07.2018

  Nie mogli się zaangażować w sprawę Alfiego Evansa, ale nie mieli obiekcji przed protestami pod SN. Jaki jest prawdziwy cel Amnesty International?

  Emocje związane z ustawą o Sądzie Najwyższym oraz odwołaniem sędzi Małgorzaty Gersdorf ze stanowiska Pierwszej Prezes SN przyciągnęły uwagę wielu ludzi

 8. 1270hejtlis 04.07.2018

  Tomasz Lis wyzywa premiera Morawieckiego. Pinokiusz przechodzi samego siebie

  Tomasz Lis, to bez wątpienia przykład „dziennikarza zaangażowanego”. Nic dziwnego – za swoje zaangażowanie dostaje sute wynagrodzenie od niemiecko-szwajcarskiego wydawcy „Newsweeka”, który skoro płaci, to wymaga.

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook