Jedynie prawda jest ciekawa


Chrześcijanie nie mogą milczeć wobec zła

08.04.2012

Pół wieku temu głośne było proklamowanie śmierci Boga. Dzisiaj wielu z tych, którzy to ogłaszali, nie żyje, a Bóg ma się zupełnie dobrze. Podobnie będzie z tymi, którzy ogłaszają śmierć Kościoła - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Choć na­si­la się ten­den­cja do spy­cha­nia wia­ry i re­li­gii do sfe­ry wy­łącz­nie pry­wat­nej, to Wiel­ka­noc po­ka­zu­je, że wia­ra nie jest – ani nie mo­że być – tyl­ko pry­wat­ną spra­wą czło­wie­ka. Wbrew roz­ma­itym pró­bom nie uda­ło się jej wy­pchnąć z prze­strze­ni pu­blicz­nej. Wia­ra to spra­wa oso­bi­sta, ale je­śli już ktoś do­ko­na oso­bi­ste­go wy­bo­ru, to ma obo­wią­zek o wie­rze świad­czyć. Gdy tre­ścią świąt są naj­waż­niej­sze wy­da­rze­nia do­ty­czą­ce Je­zu­sa Chry­stu­sa, to oka­zu­je się, że lu­dzie nie prze­cho­dzą obok te­go obo­jęt­nie - mówi ks. prof. Waldemar Chrostowski w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Ks. profesor zaznacza jednocześnie, że Polacy wciąż żywo wierzą i dają temu wyraz poprzez czynne uczestniczenie w życiu Kościoła.
- War­to zwró­cić uwa­gę, jak wie­lu lu­dzi wzię­ło udział w wiel­ko­post­nych re­ko­lek­cjach – w su­mie mi­lio­ny, zde­cy­do­wa­na więk­szość Po­la­ków ży­je tak, jak wska­zu­je im su­mie­nie. Oczy­wi­ście, gdy włą­czy­my te­le­wi­zję czy In­ter­net, to wi­dzi­my afe­ry, prze­stęp­stwa, nad­uży­cia i oszu­stwa. Ale ich spraw­ca­mi nie są naj­czę­ściej zwy­kli lu­dzie, lecz ci, któ­rzy aspi­ru­ją do do­mi­no­wa­nia w ży­ciu po­li­tycz­nym i eko­no­micz­nym. Sta­ty­stycz­nie rzecz bio­rąc, sta­no­wią oni mar­gi­nes w po­rów­na­niu z li­czeb­no­ścią ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Ty­le że jest to mar­gi­nes gło­śny i na­gła­śnia­ny - dodaje.

Ks. Chrostowski podkreśla też, że chrześcijaństwo stawia przed ludźmi określone wymagania i powinności, ale ale nawet, jeśli nie wszystkie wypełniamy, to wiemy, że one istnieją oraz że stać nas na to, żebyśmy byli lepsi.
- Wiara zakłada też od­po­wie­dzial­ność, a jest to rów­nież od­po­wie­dzial­ność za dru­gie­go czło­wie­ka. Re­li­gia utrud­nia ży­cie o ty­le, o ile uka­zu­jąc ide­ały, po­ka­zu­je za­ra­zem ol­brzy­mią prze­paść mię­dzy ni­mi a ży­ciem - mówi biblista, dodając, że dobrze ukształtowany człowiek nie wdaje się w powodowaną niskimi pobudkami niezdrową rywalizację.

- Nie ma takiej ceny, którą warto zapłacić za rezygnację z rozumu i wierności prawie. Są "wyścigi" i sfery życia, w których nie warto brać udziału. Wierność zasadom jest prawdziwą miarą kompetencji, wartości i przydatności człowieka. Czasami może to oznaczać doraźną porażkę, skutkującą wyrzuceniem poza główny nurt ideologicznej narracji - wyjaśnia ks. profesor, podkreślając że z perspektywy czasu często przegrani okazują się wygranymi.

Zjawisko przegranej w oczach świata obserwuje się, zdaniem ks. Chrostowskiego, w polityce, co jest oznaką tego, że ludzie wierzący stanowią w polityce mniejszość.

- Cała ta sfera jest dotknięta erozją i zepsuciem oraz wymaga nawrócenia. Stopień demoralizacji polityków jest widoczny gołym okiem. To, co się dzieje w Polsce woła o pomstę do nieba. Skala afer, intryg, nadużyć, korupcji, wzajemnych oskarżeń i bezkarności jest tak olbrzymia, że potrzeba odważnego proroka, a najlepiej całego zastępu proroków, którzy by to wszystko wskazali i głośno napiętnowali - mówi ks. Chrostowski, wskazując że powinniśmy promować politykę opartą na wartościach ogólnoludzkich, które nie ograniczają się tylko do chrześcijan. W przeciwnym razie otwieramy drogę do kolejnych totalitaryzmów.

- Dlatego wierzący powinni wchodzić w politykę, ale nie po to, by korzystać z jej przywilejów i władzy, ale lecz po to, by ją zmieniać na lepsze, z pożytkiem dla wszystkich i każdego człowieka.

Ks. profesor podkreśla także, że chrześcijaństwo zawsze musi przeciwstawiać się złu.
- Jeśli zło zagnieździło się w życiu politycznym i społecznym, chrześcijanie nie mogą milczeć. Nasza wiara nie pozwala nam iść z prądem - mówi, wskazując że nie należy zniechęcać się negatywnymi reakcjami, jakie występują po każdym sprzeciwie Kościoła.

Ks. Chrostowski odpiera także zarzut nienowoczesności Kościoła, wskazując, że nowoczesna technologia liczy sobie 20-30 lat, natomiast Kościół trwa nieprzerwanie od 2 tysięcy lat.
- Z tego zestawienia coś wynika. Chrześcijaństwo przeżyło wszystkie możliwe ustroje polityczne, sojusze, pakty, rewolucje... Pół wieku temu głośne było proklamowanie śmierci Boga. Dzisiaj wielu z tych, którzy to ogłaszali, nie żyje, a Bóg ma się zupełnie dobrze. Podobnie będzie z tymi, którzy ogłaszają śmierć Kościoła - dodaje biblista, podkreślając że współczesnym ludziom, żyjąc w świecie ogromu możliwości, wiara w Boga jest szczególnie potrzebna.
- Bo kto nie wierzy w Boga, uwierzy we wszystko! Tym, którzy nie wierzą w Boga podawane są informacje polityczne, społeczne, ekonomiczne, które kierują wizerunek świata, jakiego w gruncie rzeczy nie ma. A ci ludzie to przyjmują, jak kiedyś przyjmowano pogańskie mity, baśnie, opowieści - przypomina. Wskazuje także na błędne założenia postawy skrajnie racjonalistycznej, opierającej się jedynie na źródłach naukowych.

- Wyłączne poleganie na rozumie jest nierozumne. Kierowanie się tylko rozumem, obraża rozum. Tam, gdzie w grę wchodzą jedynie logika i kalkulacja, pojawiają się i zbierają krwawe żniwo nadużycia etyczne i moralne
- wyjaśnia biblista, przywołując przesłanie Jana Pawła II, o tym, że rozum i wiara  to dwa skrzydła, na których człowiek wznosi się do Boga.

PiKa, źródło: Rzeczpospolita
[Fot. PAP / A. Ciereszko]

Warto poczytać

 1. 1270SZTUCZNEMIESKO 18.07.2018

  Zgroza. Już za kilka lat w restauracjach będziemy jeść sztuczne mięso

  Świat stanął na głowie. Choć tę tendencję obserwujemy na wielu płaszczyznach, to jednak ostatnie dokonania holenderskich naukowców napawają nas przerażeniem. Tamtejsza spółka zaprezentowała pierwszego hamburgera, do którego mięso wyprodukowano w laboratorium

 2. 1270lenin12 17.07.2018

  Rosyjski zbrodniarz twarzą reklamy polskiej firmy. Przesadzili

  Lenin, to wbrew komunistycznej propagandzie, jeden z najkrwawszych dyktatorów ubiegłego stulecia.

 3. stop-pedofilii-14072018 14.07.2018

  Czy to krok w celu akceptacji pedofilii? Amerykańska strona internetowa chce zmiany słowa "pedofil" bo jest obraźliwie

  Thepreventionproject.org to strona internetowa o charakterze profilaktycznym, która zajmuje się badaniem oraz pomocą osobom, które posiadają skłonności pedofilskie

 4. 1270tuseksmieszek 13.07.2018

  Tusk wyśmiany przez amerykańskich dziennikarzy. Mocny komentarz Antoniego Macierewicza

  Donald Tusk chyba nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w Europie niewielu traktuje go poważnie. Choć wielokrotnie dano mu to odczuć, on niezrażony stara się pokazac, że jest politykiem „z pierwszej ligi”. Próbował to udowodnić, pouczając Donalda Trumpa

 5. walesa02022018 09.07.2018

  Czy to atak sztabu wyborczego PO? Przychylne dla Jarosława Wałęsy komentarze pochodzą z tego samego komputera

  Zobacz zdjęcie z komentarzami dla Jarosława Wałęsy

 6. 1270prezydentandrzejwolyn 09.07.2018

  Prezydent oddający hołd wymordowanym Polakom? Dla lewactwa to powód do śmiechu!

  Trudno o większe zezwierzęcenie, niż wyśmiewanie się z osoby, która oddaje hołd ofiarom ludobójstwa. Jednak to, co dla przyzwoitych ludzi jest niedopuszczalne, dla wielu, wychowanych na publicystyce wiadomej gazety, jest rzeczą naturalną

 7. 1270jaroslawkacz1 06.07.2018

  Ordynarny atak na Jarosława Kaczyńskiego. „Totalni”, chcą „odstrzelić” prezesa PiS

  Opozycjo, opamiętaj się, bo może dojść do tragedii

CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook