Jedynie prawda jest ciekawa


Zawsze wierne Ojcu

17.10.2013

Za oddanie i wierność cieszą się bezgranicznym zaufaniem prymasa. Są jego osobistym wywiadem. Potrafią między innymi najlepiej demaskować księży, którzy współpracują z władzami. Czy prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński posiadał własny wywiad? Takiego zdania byli funkcjonariusze Departamentu IV MSW, którzy sądzili, że wywiad prymasa tworzy organizacja o nazwie „Ósemka”.

Organizację tworzyło 40-60 dobrze wykształconych, ukształtowanych ideowo i sprawnych organizacyjnie kobiet. To „Ósemka” miała niszczyć misternie budowaną przez Służbę Bezpieczeństwa sieć tajnych współpracowników w Kościele katolickim. Kogo zatem zdemaskowali „agenci” kardynała? W dokumentacji Departamentu IV nie padają konkretne nazwiska ujawnionych współpracowników. Dlaczego zatem pojawiły się tak mocne oskarżenia i dlaczego poświęcono tak wiele wysiłku i środków dla rozpracowania wspomnianej organizacji?

„Ósemka” była jednym z wielu działających w kraju instytutów świeckich i jednocześnie instytutem, który faktycznie cieszył się największym zaufaniem prymasa. Kontrola operacyjna Instytutu była zatem elementem szerokich działań wymierzonych bezpośrednio przeciwko kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Działania operacyjne miały na celu również utrudnienie pracy duszpasterskiej prymasowi. Stąd Kościół w Polsce planowo został pozbawiony dostępu do radia, prasy i telewizji. Prymas mógł nauczać właściwie tylko poprzez swoje kazania. Audytorium prymasa było jednak mocno ograniczone i to właśnie tutaj było pole działania dla Instytutu. Kobiety z „Ósemki” nagrywały i rozpowszechniały wszelkie wystąpienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To dzięki tej żmudnej pracy kobiet skupionych w Instytucie nauczanie prymasa stawało się dostępne dla tych, którzy poszukiwali prawdy i duchowego wsparcia. Dla resortu zaś „Ósemka” była po prostu tubą propagandową prymasa.

Narodziny „Ósemki”

Jeszcze podczas okupacji, w sierpniu 1942, osiem dziewcząt związanych ze środowiskiem Sodalicji Mariańskiej spotkało się w pomieszczeniach klasztoru w Szymanowie. Dziewczęta jako program ideowy przyjęły osiem błogosławieństw. Tak zrodziła się nazwa grupy - „Ósemka”. W listopadzie 1942 roku w podwarszawskich Laskach dziewczęta poznały księdza Stefana Wyszyńskiego, który stał się ojcem duchowym całej grupy. Już wtedy ukształtowało się kierownictwo „Ósemki” tzw. „trio” złożone z Marii Okońskiej, Marii Wantowskiej i Janiny Michalskiej. Maria Okońska pełniła funkcję Odpowiedzialnej Generalnej Instytutu.

Działalność „Ósemki” w latach czterdziestych wpisała się w rozbudzenie aktywności świeckich w Kościele Powszechnym, w tzw. ruch apostolstwa świeckich. Wspólnoty osób świeckich poświęconych Bogu po raz pierwszy nazwane zostały Instytutami Świeckimi w konstytucji apostolskiej papieża Piusa XII z 1947 roku. Instytuty świeckie zrezygnowały z tradycji noszenia habitu i wspólnego zamieszkania za klauzurą. Świeckość miała służyć skutecznemu wypełnianiu apostolstwa niejako od wewnątrz społeczeństwa. Świeckość nie była, zatem jak sądził resort bezpieczeństwa pozorem maskującym inną rzeczywistość.

Działalność

W 1946 roku grupa kierowana przez Marię Okońską rozpoczęła pracę wśród młodzieży. Praca wychowawcza poświęcona była głównie przygotowaniu młodego człowieka do życia małżeńskiego i rodzicielskiego. Działania na odcinku pracy z młodzieżą kolidowały jednak z programem wychowawczym państwa komunistycznego. W 1948 roku Maria Okońska oraz Maria Wantowska zostały aresztowane. Jednak w wyniku interwencji ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego obie zostały zwolnione, a śledztwo umorzone z braku dowodów. Niemniej jednak Instytut Świecki „Ósemka” poddany został inwigilacji trwającej przez 35 lat. Instytut rozpracowywany był wszystkim możliwymi środkami, począwszy od wstrzymania paszportów poprzez kontrolę korespondencji, podsłuchy, obserwacje, a skończywszy na rewizjach, przesłuchaniach i aresztowaniach.

W latach uwięzienia Prymasa Polski (1953-1956) Instytut nie zawiódł jego zaufania. W tym trudnym dla Kościoła i Polski czasie stał się inspiratorem szeregu akcji religijnych mobilizujących społeczeństwo i duchowieństwo.

W 1956 r. w swoim ostatnim miejscu odosobnienia w Komańczy kardynał Wyszyński spisał Ustawy dla Instytutu. Od tej chwili „Ósemka” występuje oficjalnie jako Instytut Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła. Po swoim uwolnieniu w 1956 roku prymas dodatkowo powołał Komisję Maryjną Episkopatu oraz wspomagający ją Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze. Poprzez powołanie Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu działalność „Ósemki” przebiegała jak gdyby dwutorowo. Z jednej strony w Instytucie Prymasowskim „Ósemki” wykonywały systematyczną pracę polegającą na przepisywaniu tekstów, przygotowywaniu afiszy, pisaniu ulotek. Z drugiej strony realizowały swoje apostolstwo poprzez działalność społeczną: obronę życia poczętego, obronę wierności małżeńskiej i świętości rodziny, wychowanie katolickie dzieci i młodzieży, a także walkę z wadami społecznymi.

„Ósemka” odegrała również istotną rolę w konsolidacji duchowieństwa nadwątlonej w latach uwięzienia prymasa Polski. …„Ósemka” realizuje specjalne zadania na odcinku kontroli kleru, z czego składa prymasowi okresowe sprawozdania inspirując wizytacje i zmiany personalne.”… Prymas Tysiąclecia dzięki oddolnej obserwacji pracy duchownych mógł skutecznie prowadzić politykę personalną i utrzymywać dyscyplinę, która dopingowała księży do aktywnej pracy.

Rewizja

W latach 1956-1966 Instytut wspomagając kardynała Wyszyńskiego, aktywnie uczestniczył w dziele „Wielkiej Nowenny”. W 1966 r., kiedy konflikt pomiędzy Państwem i Kościołem narastał, uderzenie skierowane bezpośrednio w „Ósemkę” było momentem najbardziej odpowiednim. W grudniu 1966 r. przygotowano plan rewizji w „obiektach” „Ósemki”. Działania zakładały skoordynowaną akcję w trzech miastach: Krynicy Górskiej, Częstochowie i Warszawie. Grunt do tej akcji przygotowano jednak już kilka miesięcy wcześniej.

W sierpniu 1966 roku podczas kiermaszu wydawnictw katolickich, organizowanego na terenie na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przeprowadzono kontrolę stoisk wydawniczych. Akcję telefonicznie zaaprobował ówczesny premier Józef Cyrankiewicz. Na stoisku prowadzonym przez Instytut zakwestionowano materiały …”zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego”... Wydział Śledczy KWMO w Lublinie 14 września 1966 roku wszczął postępowanie przygotowawcze o przestępstwo.

Pozorując działania zgodne z literą prawa Wydział Śledczy KWMO w Lublinie wezwał w celu przesłuchania osobę prowadzącą stoisko „Ósemki”, Marię Gabiniewicz. Pomimo braku jej zeznań, gdyż nie stawiła się w wyznaczonym terminie, kierujący śledztwem orzekli, iż zebrany materiał wskazał jednoznacznie, że Instytut Świecki „Ósemka” jest …”jednym z ważniejszych ośrodków propagandowej działalności Wyszyńskiego, (…) skupia wokół siebie element sfanatyzowany i wrogo nastawiony do PRL”…, a w dodatku prowadzi …”szerokie apostolstwo zmierzające do wychowania młodego pokolenia w duchu religijnym oraz nienawiści do ustroju socjalistycznego”... Wszystko to niewątpliwie było prawdą, ale gdzie złamano obowiązujące prawo? Te wnioski legitymizowały jedynie planowaną rewizję, ale tylko wobec kierownictwa resortu. Cała sprawa przeciwko „Ósemce” pomimo mocnych oskarżeń pozbawiona była zatem treści natury prawnej.

Trzy miesiące od wydarzeń na KUL-u prowadzący śledztwo zastępca Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW podpułkownik Stanisław Mozal sporządził projekt rewizji w czterech „obiektach” Instytutu. Pretekstem przeprowadzenia rewizji był fakt nie stawienia się na wezwanie Marii Gabiniewicz. Celem akcji zaś było uzyskanie dowodów do prowadzonego śledztwa oraz uzyskanie kolejnych materiałów wskazujących na prowadzenie przez „Ósemkę” nielegalnej działalności wydawniczej i organizacyjnej.

To oczywiście cele formalne, głównie jednak chodziło o utrudnienie pracy Instytutowi, ewentualnie uzyskanie materiałów świadczących o jego rzekomej wrogiej działalności, które mogły posłużyć dla odpowiedniego ich nagłośnienia i przedstawienia. Należy, zatem stwierdzić, że celem nadrzędnym było osłabienie prężności organizacyjnej Instytutu oraz wykreowanie jego negatywnego wizerunku.

W Warszawie planowano przeszukanie dwóch „obiektów” Instytutu, domu przy ul. Marsa 61 oraz mieszkania przy ulicy Filtrowej 81. Akcją dowodził Naczelnik Wydziału Śledczego ppłk Roman Dyndo. Na godz. 6 wyznaczono odprawę w Wydziale Śledczym Komendy Stołecznej Warszawa, która była jednocześnie początkiem całej akcji. Działaniami operacyjnymi na terenie Częstochowy kierował Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Katowicach ppłk K. Jałoszek. Dowódcą akcji na terenie Krynicy został Naczelnik Wydziału Śledczego w Krakowie ppłk Stanisław Dawidiuk. Plan zakładał rewizje osobiste oraz aresztowania. Do przeprowadzenia przesłuchań wyznaczono po dwóch oficerów śledczych w Krakowie i Katowicach. Kapitan Marian Jastkowiak otrzymał zadanie przesłuchania Marii Gabiniewicz. Plan podpisał zastępca Naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW ppłk Stanisław Mozal oraz Naczelnik Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW ppłk Edmund Osiecki.

Akcja została przygotowana z dużym rozmachem i precyzyjnie opracowana, uwzględniono nawet numery pokojów, gdzie miały odbyć się odprawy przed samą akcją. Założono równoczesną akcję we wszystkich placówkach Instytutu oraz bezzwłoczne przesłuchania aresztowanych osób. Jednym słowem akcja skazana na sukces operacyjny, gdyby nie fakt, że do rewizji nigdy nie doszło. Dyrektor Departamentu IV MSW płk Stanisław Morawski oraz Dyrektor Biura Śledczego MSW płk Józef Chomętowski nie podpisali planu rewizji. Nie podano powodów rezygnacji z opracowanego planu. Dopiero odręczna notatka porucznik Janiny Michalskiej na piśmie z 13 czerwca 1967 roku wyjaśnia: …”Rewizja nie odbyła się z uwagi na przyjazd do Polski Casaroli”... To tylko część prawdy, która nie tłumaczy, dlaczego rewizja nie doszła do skutku po wizycie Agostino Casaroli. Tutaj należy zwrócić uwagę, że najbardziej gorący okres rywalizacji Partia-Kościół, związany z obchodami milenijnymi już minął. Wysocy funkcjonariusze resortu zapewne doszli do wniosku, że konsekwencje społeczne całej akcji będą zbyt duże wobec jej sukcesu operacyjnego. Bez wątpienia obawiano się reakcji społecznej oraz reperkusji na arenie międzynarodowej.

Paweł Nowatkiewicz

(Fot. IPN)

Warto poczytać

 1. 1270pileckirotmistrz 15.03.2018

  70 lat temu rotmistrz Witold Pilecki skazany został na karę śmierci

  70 lat temu - 15 marca 1948 r. - Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

 2. 1270eisleras 12.03.2018

  Prof. Eisler: w Marcu '68 aresztowano około 950 robotników i 550 studentów

  Czas rozstać się z bajką, że w Marcu '68 zbuntowała się inteligencja, a klasa robotnicza jej nie poparła - mówił w poniedziałek w Gdańsku prof. Jerzy Eisler p

 3. Anodawiki 07.03.2018

  Niemcy się go bali, sowieci zabili. 95 lat temu urodził się słynny bohater AK "Anoda"

  Żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski, po wojnie student architektury, zaangażowany w zachowanie pamięci o powstaniu Jan Rodowicz "Anoda" urodził się 7 marca 1923 r. w Warszawie. Był wielkim bohaterem powstania, czym się zupełnie nie szczycił - wspominają go koledzy

 4. 1270hutapieniacka 28.02.2018

  74. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej

  Ukraińcy wymordowali wówczas ok. 850 osób, a ocalało ok. 160

 5. Auschwitz2 28.02.2018

  Przebrani za esesmanów wyprowadzali więźniów z Auschwitz. Nieznana historia polskich bohaterów

  Wszystkie ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz, zorganizowane przez oddział Armii Krajowej "Sosienki", były udane; nigdy nie było "wsypy"; dzięki przebraniu w mundury esesmanów z obozu zbiegło kilkudziesięciu więźniów - mówi PAP historyk Marcin Dziubek, autor książki o "Sosienkach"

 6. 12akaaglisa 14.02.2018

  76 lat temu powstała Armia Krajowa - największe podziemne wojsko w okupowanej Europie

  76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 7. 1270nkwd 08.02.2018

  Żydzi mordowali Polaków na Kresach Wschodnich?

  Od kilku dni obok sporu o nowelizację ustawy o IPN toczy się konflikt o tzw. udział Polaków w Holokauście

 8. 1270auschwitz01 05.02.2018

  Więźniarka Auschwitz: przez czas pobytu w obozie nie miałam lęku przed śmiercią

  Nie miałam lęku, że umrę, tylko cały czas myślałam, żebym nie zapomniała opowiedzieć tego mamie - wspominała więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau Janina Iwańska

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook