Jedynie prawda jest ciekawa


Henryk Glass – harcerz niezłomny

27.09.2013

W listopadzie 1945 roku do brytyjskiej ambasady w Pradze przybyło dwóch Polaków. Przedstawili się. Zweryfikowano ich tożsamość. Kilka dni później z Wielkiej Brytanii wyleciał samolot, który zabrał ich do Londynu. Miało to miejsce w okresie, w którym Brytyjczycy robili co mogli, aby rozlokować poza swoimi granicami 200 tysięczną polską armię stacjonującą na Wyspach. Mimo to byli w stanie w tak krótkim czasie zorganizować nielegalny transport lotniczy z kraju za żelazną kurtyną dla kolejnych dwóch Polaków, których przecież mieli w swoim kraju tak wielu.

Jednym z nich był Henryk Glass urodzony 19 maja 1896 roku w Dąbrowie Górniczej, syn Karola i Zofii z Carneey'ów. Młodość spędził w Kijowie, gdzie jego ojciec był dyrektorem fabryki. Tam też uczęszczał do gimnazjum św. Katarzyny, angażując się w organizacje uczniowskie. Należał w tym czasie do tajnego Zetu i Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego. Jako członek Korporacji Uczniowskiej należał do Komendy Skautowej, a 15 lutego 1915 roku wstąpił do tajnego harcerstwa. W tym samym roku rozpoczął naukę w Kijowskim Instytucie Handlowym, z którym został ewakuowany do Saratowa, gdzie utworzył z polskiej młodzieży dwie drużyny harcerskie i objął komendę hufca harcerskiego. Współpracował także z Polską Organizacją Wojskową (POW).

Zimą 1915/1916 ukończył w Saratowie szkołę podoficerską, lecz odmówił wstąpienia w szeregi POW ze względu na jej lewicowy charakter. Po rewolucji lutowej 1917 r. Harcerstwo Polskie weszło w okres działalności jawnej, a Henryk Glass został mianowany instruktorem.

W lipcu 1917 zgłosił się ochotniczo do I Korpusu Polskiego gen. J. DowboraMuśnickiego i został przydzielony do 1 Dywizji Strzelców Polskich. W listopadzie 1917 r. powrócił do I Korpusu, gdzie otrzymał rozkaz prowadzenia werbunku do wojska polskiego wśród miejscowej młodzieży i polskich junkrów rosyjskich szkół wojskowych. Kiedy na wiosnę 1918 r. przybył do I Korpusu w Bobrujsku, jednostka była rozbrajana przez Niemców, zdecydował się więc powrócić do Kijowa i uczestniczyć w pracy harcerskiej.

W listopadzie 1918 r. brał udział w zjeździe jednoczącym całe polskie harcerstwo pod szyldem ZHP. Następnie kontynuował naukę w Kijowskim Instytucie Handlowym, egzamin dyplomowy zdał wiosną 1919 roku. Nawiązał współpracę ze strukturami POW i polskim wywiadem wojskowym, tworząc własną harcerską siatkę informatorów, którzy obserwowali ruchy bolszewickich wojsk. 19 stycznia 1919 r. został mianowany p.o. naczelnika tajnego Harcerstwa Polskiego na Rusi i w Rosji.

Pierwszy wyrok śmierci wydano na niego w czerwcu 1919 r. – miał wtedy 23 lata. „Czeka” rozpracowała go jako organizatora i przywódcę harcerstwa na Rusi, organizacji uznanej za ruch burżuazyjny i antyrewolucyjny. Na szczęście udało mu się uciec z Kijowa, dzięki ostrzeżeniu jednego ze swoich współpracowników. Po długiej wędrówce w przebraniu radzieckiego żołnierza przedostał się na polską stronę frontu, gdzie złożył raport w Biurze Wywiadowczym II Oddziału Sztabu Głównego WP, a następnie został przydzielony w nim do pracy. W sierpniu 1919 wszedł w skład Naczelnej Rady Harcerskiej gdzie kierował Wydziałem Wschodnim w Kwaterze Głównej ZHP koordynując prace wywiadowcze w 17 ośrodkach harcerskich na Ukrainie. Do Kijowa wrócił pod koniec roku, gdy na ochotnika zgłosił się na misję mającą na celu nawiązanie łączności z tamtejszą strukturą POW i dostarczenia jej niezbędnych do działalności wywiadowczej środków. Glass przedostał się tam przez Rumunię i Odessę w pociągu misji PCK. W chaosie odwrotu białej armii i walk z bandami zrewoltowanego chłopstwa brał udział w akcji ratowania setek Polaków, głównie rodzin ziemiańskich i inteligencji kresowej i ich ewakuacji do Polski.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracował jako oficer w wywiadzie, latem 1920 r. dowodził harcerską grupą dywersyjną działającą na tyłach Armii Czerwonej.

Po wojnie nie przerwał działalności harcerskiej, a w latach 1921-1924 był naczelnikiem Głównej Kwatery Męskiej ZHP. W 1925 r. wziął ślub z Feliksą Grabską, córką polityka Narodowej Demokracji Stanisława Grabskiego, harcerką z drużyny Olgi Małkowskiej. Natomiast w 1927 r. otrzymał najwyższy stopień harcerski – Harcmistrza Rzeczypospolitej, który do dzisiaj otrzymało jedynie 15 osób. Wśród instruktorów reprezentował nurt o poglądach katolicko-narodowych. W latach trzydziestych popadł w konflikt z ówczesnym przewodniczącym ZHP hm. Michałem Grażyńskim. Osią niezgody było zaangażowanie polityczne przewodniczącego, który jednocześnie był wojewodą śląskim.

Doświadczenia zebrane podczas wielu lat mieszkania i prowadzenia aktywnej działalności w Kijowie i okolicach, bezpośrednie kontakty z wrogiem, jakim była Rosja Sowiecka, Henryk Glass wykorzystywał w służbie Rzeczypospolitej. Przejawiały się one zarówno w działaniach harcerskich, jak i w życiu publicznym poza harcerstwem. W 1921 r. założył Wydział Wschodni ZHP, opiekujący się harcerzami powracającymi z Rosji. Cztery lata później był członkiem założycielem Porozumienia Antykomunistycznego (PA), którego był wiceprzewodniczącym w okresie 1925-1939, autorem statutu i redaktorem wszystkich jego wydawnictw. Organem prasowym PA był miesięcznik „Walka z komunizmem”, który wychodził w latach 1927-1931. Pismo wznowiono w latach 1937-1939 pod zmienionym tytułem: „Prawda o komunizmie – Biuletyn Informacyjny”. Działalność propagandową prowadzono w ramach wydawnictwa „Dobra Prasa”, które wydawało duże nakłady popularnych broszur, plakatów, ulotek.

GLASSHARCERZ2 

(Na zdj. Henryk Glass)

Autorem szeregu broszur antybolszewickich był także Henryk Glass – m.in. „Zamach bolszewizmu na młodzież. Dokumenty”, „Obrona Polski przed bolszewizmem”, „Ofensywa gospodarcza sowietów”. To przyczyniło się do ponownego zainteresowania władz sowieckich osobą Glassa. W 1929 r. przygotowano na niego pierwszy z zamachów, jakie miał przeżyć; przesłano mu pocztą ładunek wybuchowy. Na szczęście Henryk Glass zorientował się, że paczka jest podejrzana i przekazał ją policji, która unieszkodliwiła jej zawartość.

Jako jeden z kierowników PA Glass blisko współpracował z Kościołem katolickim. Wśród osób, z którymi utrzymywał bliskie kontakty, byli: ks. kard. August Hlond, ks. biskup Stanisław Adamski, ks. Edward Szwejnic i późniejszy prymas Polski ks. Stefan Wyszyński. Dobrze układała się także współpraca z władzami państwowymi, zwłaszcza z MSW, któremu przekazywano skonfiskowane przez policję nielegalne druki komunistyczne, MSZ natomiast dostarczał dokumenty sowieckie przysłane przez placówki dyplomatyczne na terenie ZSRR oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych. PA prowadziło działalność także na arenie międzynarodowej, współpracując bezpośrednio z wieloma organizacjami o charakterze antykomunistycznym w Europie i USA.

Oprócz działalności w harcerstwie Glass był także oficerem rezerwy Wojska Polskiego. W 1925 r. po ćwiczeniach rezerwy otrzymał stopień podporucznika artylerii, a w 1937 r. awansował na porucznika. W sierpniu 1939 r. nie został zmobilizowany do wojska. Po ewakuacji mężczyzn z Warszawy dotarł do Lublina, gdzie otrzymał dowództwo oddziału złożonego z rozbitków z 14 Pułku Artylerii Lekkiej. Otoczony przez oddziały niemieckie pod Kamionką Strumiłłową dostał się do niewoli, z której zbiegł w czasie transportu do obozu jenieckiego.

W październiku powrócił do Warszawy i włączył się w działalność konspiracyjną. Razem ze Stanisławem Sedlaczkiem i Witoldem Sawickim powołał Harcerstwo Polskie (Hufce Polskie) i wszedł w skład Rady Naczelnej. Wstąpił także do Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Skierowany został do Oddziału II z zadaniem utworzenia Grupy A (wywiadu antykomunistycznego oznaczonego później Wywiad W – „Wytwórnia”) i objęcia jego dowództwa. Blisko współpracował z podziemiem narodowym, zwłaszcza z Narodowymi Siłami Zbrojnymi (NSZ). Wspólnie z NSZ wydawał od marca 1943 r. miesięczny biuletyn poświęcony zwalczaniu podziemia komunistycznego „Agencja A”.

Podziemie komunistyczne przygotowało zamach na Glassa, drugi już w jego życiu, który udaremniła jego ochrona. Glass wszedł w skład Społecznego Komitetu Antykomunistycznego utworzonego z inicjatywy Delegata Rządu na Kraj we wrześniu 1943 roku.

Działalność SKA ograniczała się do wydawania oświadczeń i odezw przeciwko działalności agentury komunistycznej w postaci Polskiej Partii Robotniczej i Krajowej Rady Narodowej.

W powstaniu warszawskim walczył na Starówce w szeregach Brygady Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej NSZ/AK. W ostatnich dniach września 1944 r. otrzymał awans do stopnia kapitana. Za zasługi w czasie powstania został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i Złotym Krzyżem Zasługi.

Po kapitulacji Warszawy zbiegł z obozu w Ursusie i odtworzył w Krakowie Grupę „W”, następnie po wejściu wojsk sowieckich współpracował z organizacją NIE. Po aresztowaniu 16 przywódców Polski Podziemnej zerwał kontakt z organizacjami poakowskimi. Był poszukiwany przez NKWD i UB, aby uniknąć aresztowania zdecydował się wyjechać do Londynu.

Na emigracji posługiwał się przybranym nazwiskiem Stanisław Jankowski. 11 czerwca 1952 r. został zweryfikowany i zdemobilizowany w stopniu majora. W latach 1946-1948 prowadził badania nad komunizmem dla Sociological Center (Study Group of Contemporary Affairs). W 1957 r. uzyskał dyplom w London School of Economics i przez 3 lata prowadził własną firmę.

Na wychodźstwie pozostał czynny w działalności harcerskiej, pracował w Harcerskiej Komisji Historycznej, która opracowała „Historię Harcerstwa”. W 1973 r. wydał podręcznik harcerski „Życie radosne”, a w 1979 r. „W pracy i w walce – 16 życiorysów wybitnych Polaków XX w.”. Był

członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Uzyskał tytuł magistra nauk politycznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO), a w 1980 r. tytuł doktora nauk politycznych za pracę „Historia Porozumienia Antykomunistycznego w Polsce”, wydaną w 1980 r. pt. „Metody ekspansji komunizmu”.

Zmarł w wieku 87 lat, został pochowany na cmentarzu Gunnersbury w Londynie. Prochy jego i jego żony sprowadzono do kraju w 2006 roku i złożono na warszawskich Powązkach do grobu rodzinnego. Oprócz odznaczeń z powstania otrzymał także Krzyż Niepodległości i Krzyż Kawalerski Polonia Restituta.

Karol Leszczyński 

(Fot. wikipedia.org i państwo.net)

Warto poczytać

 1. 1270pileckirotmistrz 15.03.2018

  70 lat temu rotmistrz Witold Pilecki skazany został na karę śmierci

  70 lat temu - 15 marca 1948 r. - Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na karę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

 2. 1270eisleras 12.03.2018

  Prof. Eisler: w Marcu '68 aresztowano około 950 robotników i 550 studentów

  Czas rozstać się z bajką, że w Marcu '68 zbuntowała się inteligencja, a klasa robotnicza jej nie poparła - mówił w poniedziałek w Gdańsku prof. Jerzy Eisler p

 3. Anodawiki 07.03.2018

  Niemcy się go bali, sowieci zabili. 95 lat temu urodził się słynny bohater AK "Anoda"

  Żołnierz Szarych Szeregów i AK, powstaniec warszawski, po wojnie student architektury, zaangażowany w zachowanie pamięci o powstaniu Jan Rodowicz "Anoda" urodził się 7 marca 1923 r. w Warszawie. Był wielkim bohaterem powstania, czym się zupełnie nie szczycił - wspominają go koledzy

 4. 1270hutapieniacka 28.02.2018

  74. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej

  Ukraińcy wymordowali wówczas ok. 850 osób, a ocalało ok. 160

 5. Auschwitz2 28.02.2018

  Przebrani za esesmanów wyprowadzali więźniów z Auschwitz. Nieznana historia polskich bohaterów

  Wszystkie ucieczki z niemieckiego obozu Auschwitz, zorganizowane przez oddział Armii Krajowej "Sosienki", były udane; nigdy nie było "wsypy"; dzięki przebraniu w mundury esesmanów z obozu zbiegło kilkudziesięciu więźniów - mówi PAP historyk Marcin Dziubek, autor książki o "Sosienkach"

 6. 12akaaglisa 14.02.2018

  76 lat temu powstała Armia Krajowa - największe podziemne wojsko w okupowanej Europie

  76 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

 7. 1270nkwd 08.02.2018

  Żydzi mordowali Polaków na Kresach Wschodnich?

  Od kilku dni obok sporu o nowelizację ustawy o IPN toczy się konflikt o tzw. udział Polaków w Holokauście

 8. 1270auschwitz01 05.02.2018

  Więźniarka Auschwitz: przez czas pobytu w obozie nie miałam lęku przed śmiercią

  Nie miałam lęku, że umrę, tylko cały czas myślałam, żebym nie zapomniała opowiedzieć tego mamie - wspominała więźniarka obozu Auschwitz-Birkenau Janina Iwańska

CS153fotoMINI

Czas Stefczyka 153/2018

PDF (10,02 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook