Jedynie prawda jest ciekawa


Nowe pomysły MF na zmianę ustawy o funduszach emerytalnych

12.07.2012

Przy okazji Ministerstwo Finansów proponuje także zmianę zasad ustalania stóp zwrotu OFE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, datowany 2 lipca 2012 r., którego podstawowym celem jest liberalizacja inwestycji zagranicznych OFE.

Przy okazji Ministerstwo Finansów proponuje także zmianę zasad ustalania stóp zwrotu OFE poprzez uwzględnianie na potrzeby jej ustalania miesięcznej średniej arytmetycznej wartości jednostki rozrachunkowej, zamiast jej wartości z konkretnego dnia. Ta druga grupa  zmian ma charakter techniczny, mający na celu zapobieżenie ryzyku manipulacji wartością jednostki rozrachunkowej w dniu branym dotychczas pod uwagę przy ustalaniu stóp zwrotu OFE.  Ma to zwiększyć skuteczność mechanizmu minimalnej wymaganej stopy zwrotu. Z punktu widzenia systemowego są to zatem zmiany stosunkowo ograniczone.

Odmiennie wygląda sytuacja w przypadku pierwszej grupy zmian – dotyczących inwestycji zagranicznych OFE. Ich formalnym uzasadnieniem jest zamiar dostosowania się Polski do ubiegłorocznego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE zapadłego ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Zmiany w tej grupie dotyczą czterech zagadnień – likwidacji podwójnego obciążania opłatami za zarządzanie w przypadku lokat w zagranicznych instytucjach zbiorowego inwestowania, likwidacji zakazu obciążania aktywów OFE opłatami na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, w części przekraczającej wysokość tych kosztów w przypadku krajowych instytucji rozliczeniowych, rozszerzenia kategorii lokat zagranicznych dostępnych dla OFE oraz zwiększenia ich limitu docelowo do 30% przy zachowaniu stosunkowo krótkiego okresu przejściowego (poprzez podnoszenie limitu o 5 punktów procentowych co 2 lata).

Pierwsze dwie zmiany z tej grupy prowadzą zatem do podwyższenia kosztów ponoszonych przez członków OFE bezpośrednio z aktywów funduszu, a więc prowadzą do obniżenia poziomu przyszłych świadczeń. Pozostałe dwie zmiany prowadzą do zwiększenia poziomu ryzyka inwestycji OFE, poprzez rozszerzenie inwestycji, z którymi wiązać się będzie ryzyko kursowe, na rynkach, które zarządzający OFE znają gorzej niż w przypadku rynku polskiego. Są one zatem całkowicie niekorzystne dla członków OFE i zmieniają one kształt polskiego systemu emerytalnego w niekorzystnym kierunku.

Dodatkowo pierwsza z opisywanych zmian – likwidacja podwójnego obciążania opłatami za zarządzanie w przypadku lokat w zagranicznych instytucjach zbiorowego inwestowania uprzywilejowuje tego typu inwestycje w stosunku do lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez krajowe  fundusze inwestycyjne otwarte lub krajowe specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, przy których pozostawiono zakaz podwójnego pobierania opłat za zarządzanie. Taka sytuacja stanowi wprost zachętę do inwestowania za pośrednictwem zagranicznych instytucji zbiorowego inwestowania. W takiej sytuacji opłatę za zarządzanie pobierze na zasadach określonych w swoim statucie ta instytucja, a także powszechne towarzystwo emerytalne. Zatem zostanie ona pobrana dwukrotnie, co może stanowić zachętę dla zagranicznych właścicieli PTE, by doprowadzić do sytuacji, by OFE inwestowały za granicą właśnie za pośrednictwem zarządzanych przez nich lub powiązanych z nimi instytucji zbiorowego inwestowania. Jeżeli Trybunał sprawiedliwości UE uznał, że w tym zakresie brak jest równowagi, między regulacjami dla polskich funduszy inwestycyjnych i zagranicznych instytucji zbiorowego inwestowania to interesy klientów OFE znacznie lepiej zabezpieczyłaby regulacja rozszerzająca zakaz podwójnego pobierania opłat także na pozostałe instytucje zbiorowego inwestowania w Polsce, zamiast proponowanego wyłączenia stosowania tego zakazu dla zagranicznych instytucji zbiorowego inwestowania. Aby zachować dotychczasowych zakres ochrony interesów członków OFE i zrównać sytuację krajowych i zagranicznych instytucji zbiorowego inwestowania, poprzez rozszerzenie regulacji art. 136 ust. 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych także na lokaty określone w art. 141 ust. 1 pkt 7 tej ustawy czyli lokaty w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte. W wyniku przyjęcia takiej regulacji, nie można byłoby Polsce czynić zarzutu, że w nierównoprawny sposób traktuje inwestycje zbiorowego inwestowania ze względu na miejsce ich siedziby.

Autor bloga

pelc pawel

Paweł Pelc

Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca, wiceprezes Agencji Ratingu Społecznego

Wiadomości ze świata

więcej
CS157fotoMINI

Czas Stefczyka 157/2018

PDF (9,17 MB)

pobierz najnowszy numer
archiwum numerów

Facebook